[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Niestacjonarne studia geograficzne

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Program studiów

Sekretariat studiów zaocznych


  Next >>

Niestacjonarne studia geograficzne

Niestacjonarne studia na kierunku GEOGRAFIA obejmują trzyletnie zawodowe studia licencjackie (I stopnia) oraz dwuletnie uzupełniające studia magisterskie (II stopnia). Przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem geograficznym, jego funkcjonowaniem, ochroną i kształtowaniem; w jednostkach planistycznych, administracji publicznej a także w instytucjach oświatowych.

Studium Pedagogiczne UJ organizuje dla studentów I - II roku studiów II stopnia odpłatne zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela.

Program studiów na latach I - III składa się z przedmiotów obowiązujących wszystkich studentów i obejmuje główne działy geografii, zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego i przedmioty pomocnicze.

Program studiów na I i II SUM roku przewiduje dwie specjalności z:

- geografii fizycznej

- gospodarki przestrzennej

Rok akademicki składa się z dwóch - semestrów (jesiennego i wiosennego) i trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Zajęcia odbywają się średnio 2 - 3 razy w miesiącu

W roku roku akademickim 2012/13 obowiązuje czesne w wysokości:
        - 3600 zł na studiach I stopnia,
        - 4000 zł na studaich II stopnia.
Czesne płatne jest w dwóch równych ratach.

  Next >>


(-1-) (2) (3) (4) (5)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-09-16

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional