[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Egzamin magisterski

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego - Geografia


  Next >>

Tryb postępowania przed egzaminem magisterskim

Praca magisterska musi zostać złożona do Promotora najpóźniej do 15 września, natomiast wydruk ostatecznie zatwierdzonej pracy magisterskiej z systemu APD musi zostać złożony w sekretariacie do dnia 30 września. Obrona pracy magisterskiej odbywa się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pracy.

Składanie dokumentów dotyczących obrony pracy magisterskiej powinno być poprzedzone oddaniem wszystkich książek do bibliotek, oddaniem map do zbiorów kartograficznych wypełnieniem karty obiegowej, oraz zamknięciem wszystkich kont bibliotecznych (obecnie mamy już podgląd w USOS, które konta biblioteczne nie są zamknięte).

Należy sprawdzić w USOSweb czy wszystkie oceny są wprowadzone do systemu. W przypadku braku jakiegokolwiek wpisu proszę o kontakt z prowadzącym zajęcia. Należy mieć na uwadze, że podstawą do rozliczenia roku jest tylko i wyłącznie wpis w USOS-ie.

W swoich działaniach dotyczących przygotowania pracy należy uwzględnić fakt, że w okresie wakacyjnym większość prowadzących przebywa na urlopach i w tym czasie nie będzie można uzyskać zaległego wpisu do USOS czy też oczekiwać, że praca zostanie poprawiona. W szczególności należy uzgodnić z promotorem termin włożenia pracy systemu APD.

Przed obroną należy zapoznać się z zarządzeniem nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39).

Temat pracy magisterskiej wprowadzany jest do systemu po jego zatwierdzeniu przez Radę Instytutu (w razie braku tematu w systemie proszę o kontakt z sekretariatem).

Przygotowanie pracy dyplomowej do drukowania

Wszyscy studenci, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do wykonania w systemie APD (https://www.apd.uj.edu.pl) następujących czynności:

a) Wypełnienia formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy.

b) Złożenia w sekretariacie oświadczenia w sprawie praw autorskich. Z promotorem należy ustalić czy praca może być udostępniana przez Internet.

c) Wprowadzenia do systemu ostatecznej, zaakceptowanej przez opiekuna i przekazanej do recenzji wersji elektronicznej pracy w formacie PDF, scalonej do jednego pliku, oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

d) Wydrukowania z systemu APD przetworzonej pracy z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które będą pojawiać się na każdej stronie wydruku oraz oświadczenia o którym mowa w pkt b.

Co należy złożyć w sekretariacie przed obroną

1. Załączniki:

- oświadczenie w sprawie praw autorskich wydrukowane po zarchiwizowaniu pracy w systemie APD (do ściągnięcia z APD),

- oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy,

- wypełnione i wydrukowane oświadczenie dot. udziału w badaniach losów zawodowych absolwentów, zwanych Monitorowaniem Losów Absolwentów, (druk dostępny na stronie www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz - po zalogowaniu do sytemu USOS)

- wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (nieobowiązkowo),
Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy (w dowolnej liczbie) w tłumaczeniu na następujące języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski. Za każdy odpis pobierana jest opłata w wysokości 40 zł. Odpisy dyplomów w j. obcym można dodatkowo zamawiać do 30 dni od daty obrony. Po tym terminie nie będzie już możliwości uzyskania tych dokumentów w przyszłości.

- kartę obiegową,

2. 6 jednakowych zdjęć "do dyplomu" (wym. 4,5cm x 6,5cm)

3. Praca magisterska - wydruk i płyta

- Studenci studiów stacjonarnych, oraz niestacjonarnych Geografia składają wydrukowaną pracę magisterską w sekretariacie ds. studenckich oprawioną z przeznaczeniem do archiwum zakładu w którym pisze się pracę. Ponadto na 1 płycie CD/DVD w kopercie (praca zapisana w formacie PDF razem z załącznikami, wersja zgodna z tą z systemu APD) z przeznaczaniem do archiwum IG i GP UJ. Płyta CD/DVD musi być podpisana: imię i nazwisko autora, rok obrony, tytuł pracy magisterskiej.

- Studenci studiów niestacjonarnych TURYSTYKA składają pracę magisterską w sekretariacie ds. studenckich w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem dla Promotora oraz do archiwum zakładu (egzemplarz wydrukowany dwustronnie oprawiona listwą). Ponadto na 2 płytach CD/DVD (praca zapisana w formacie PDF razem z załącznikami, wersja zgodna z tą z systemu APD) z przeznaczaniem do archiwum IG i GP UJ i archiwum Zakładu. Płyta CD/DVD musi być podpisana: imię i nazwisko autora, rok obrony, tytuł pracy magisterskiej.

4. Spis osiągnięć (nieobowiązkowo)

Osoby, które wykazały się podczas studiów aktywnością naukową (koła naukowe, publikacje, itp.) mogą złożyć listę takich osiągnięć lub aktywności wypisaną w punktach, uszeregowaną od spraw najistotniejszych do mniej istotnych oraz przesłać e-mailem na adres sekretariatu. Należy także dołączyć dokumenty poświadczające taką aktywność i osiągnięcia minimum 7 dni przed obroną. Jest to związane z treścią suplementu*, który będzie wydawany wraz z dyplomem.
*suplement do dyplomu - dokument, który ujmuje całokształt pracy i osiągnięć studenta podczas studiów wraz z wykazem kursów oraz ocen w poszczególnych latach studiów, a także z wynikiem egzaminu dyplomowego.

Podczas składania dokumentów w sekretariacie każdy otrzyma indywidualny nr konta z kwotą do zapłacenia za dyplomy w języku polskim (60 zł) oraz odpisy w języku obcym (40 zł za każdy egzemplarz).
Na studiach niestacjonarnych TURYSTYKA wpłaty należy dokonać niezwłocznie po obronie.

  Next >>


(-1-) (2)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-22

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional