[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Studia doktoranckie

O studiach

Stypendia

Rekrutacja

Przewód i rozprawa doktorska

Kontakt


<< Back     Next >>

Program studiów

1. Studia III stopnia przygotowują do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie: geografia. Kształcenie obejmuje geografię fizyczną (geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia fizyczna z geoekologią, hydrologia, klimatologia), geografię społeczno-ekonomiczną (geografia ludności, osadnictwa i rolnictwa, geografia miast, geografia religii, geografia turyzmu i gospodarki uzdrowiskowej, metody ilościowe), gospodarkę przestrzenną i rozwój regionalny, systemy informacji geograficznej, kartografii i teledetekcji.

Absolwent studiów doktoranckich:

- posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej,

- wykazuje opanowanie warsztatu badawczego, jest przygotowany do prowadzenia prac naukowych, posiada umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych (zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym i rozporządzeniem CK ds. stopni i tytułów),

- jest przygotowany do pracy w szkołach wyższych, jednostkach naukowo-badawczych, ochrony i kształtowania środowiska, osłony hydrometeorologicznej, samorządach lokalnych i regionalnych, jednostkach administracji państwowej oraz podmiotach gospodarczych zajmujących się gospodarką przestrzenną i rozwojem regionalnym,

- jest kompetentny w zarządzaniu środowiskiem.

2. Studia trwają cztery lata. Program studiów przewiduje:

- kurs z filozofii lub ekonomii,

- kursy obligatoryjne,

- kursy do wyboru,

- lektorat z języka

- seminarium prowadzone przez opiekuna naukowego (lub promotora),

- udział w zebraniach naukowych, seminariach, warsztatach,

- badania własne.

Zobacz także:

Program studiów 2014 i później

Plan studiów 2014 i później

Plan studiów 2012-13

Plan studiów 2010 i wcześniej

Uchwała Rady Wydziału BiNoZ ws. wzorów sprawozdań (wraz z załącznikami)

Wzór sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta (IGiGP)

Wydziałowa karta hospitacji

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich ze względów naukowych

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich w związku z urlopem macierzyńskim

<< Back     Next >>


(1) (-2-) (3) (4) (5) (6)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-16

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional