Uniwersytet JagiellońskiInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

 

PDF
Abstrakty wystąpień   (alfabetycznie, wg autorów)
 

 
Przemiany demograficzne jako uwarunkowania miejskiego rynku pracy Jelcza-Laskowic


Bałach-Frankiewicz
Joanna, Uniwersytet Wrocławski
 

 

 
Przekształcenia terenów poprzemysłowych w miastach średniej wielkości na przykładzie Zawiercia, Zgierza
i Żyrardowa


Barański Tomasz, Uniwersytet Łódzki
 

 

 
Ocena walorów krajobrazowych dla potrzeb gospodarki przestrzennej na przykładzie Dolnego Śląska

Bednorz Bernard, Uniwersytet Łódzki
 

 

 
Zróżnicowanie ruchu turystycznego wokół zbiorników zaporowych w Karpatach Polskich

Bielak Barbara, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
Ziemia niczyja? Miejska przestrzeń publiczna w ocenie współczesnego człowieka

Błaszczyk Magdalena, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 

 

 
Zmiany morfologii koryta Wisły w XIX i XX w.

Bogucka-Szymalska Małgorzata, Uniwersytet Warszawski
 

 

 
Frekwencja kuracjuszy w Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina)

Buczek Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Quirini-Popławski Łukasz, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
Potencjał Dolnego Śląska w sferze badawczo-rozwojowej

Dobrowolska-Kaniewska Helena, Uniwersytet Wrocławski
 

 

 
Charakterystyka ruchu turystycznego wokół wybranych zbiorników retencyjnych w Polsce

Duda-Gromada Katarzyna, Uniwersytet Warszawski
 

 

 
Wizerunek Warszawy w świadomości przedsiębiorców

Dudek-Mańkowska Sylwia, Uniwersytet Warszawski
 

 

 
Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu rzeźby wybranych obszarów Tatrzańskiego Parku Narodowego

Fidelus Joanna, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
Współczesne skupiska polonijne w Argentynie

Fischbach Katarzyna, Uniwersytet Łódzki
 

 

 
Dynamika i struktura małżeństw w województwie lubelskim jako wskaźnik przemian społeczno-gospodarczych

Gajek Grzegorz i Reder Jan, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 

 

 
Dynamika i struktura małżeństw w województwie lubelskim jako wskaźnik przemian społeczno-gospodarczych

Gałka Jadwiga, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
Imigranci w Niemczech. Zachodzące zmiany w polityce imigracyjnej na przełomie XIX i XX wieku i ich znaczenie dla sytuacji imigrantów

Gibki Barbara, Uniwersytet Warszawski
 

 

 
Czeskie parki narodowe - ich funkcjonowanie a ochrona przyrody

Ginalski Andrzej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 

 

 
Turystyka żydowska do Polski po roku 1990

Gładyś Beata, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
Elementy edukacji regionalnej w programie Matury Międzynarodowej

Głowacz Arkadiusz, Uniwersytet Łódzki
 

 

 
Procesy urbanizacyjne w strefach podmiejskich: Piotrkowa Trybunalskiego, Pabianic i Bełchatowa

Gosik Blanka, Uniwersytet Łódzki
 

 

 
Bieszczady jako przestrzeń społeczna. Wybrane aspekty świadomości terytorialnej mieszkańców regionu

Janas Karol, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
Znaczenie struktury przestrzennej roślinności w kształtowaniu bioklimatu parków miejskich

Jezioro Paweł, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
Problemy zarządzania środowiskiem na poziomie gmin na wybranych obszarach Lubelszczyzny

Kancelarczyk Beata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
 

 

 
Niewidomi, niedowidzący w przestrzeni miejskiej - czyli o możliwościach wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku w wybranych parkach Warszawskich

Kosewska Małgorzata, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 

 

 
Krajna - magia przyrody i kultury fragmentu Pojezierza Krajeńskiego

Kozłowska Monika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 

 

 
Opady atmosferyczne wyższe lub równe 10,0 mm w Polsce południowej w dziesięcioleciu 1991-2000

Kral Renata, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
Rozwój miejskiej przestrzeni turystycznej w oparciu o dziedzictwo przemysłowe

Kronenberg Maciej, Uniwersytet Łódzki
 

 

 
Przedsiębiorstwo sieciowe - próba określenia wymiarów przedsiębiorstwa

Machowski Janusz, Uniwersytet Warszawski
 

 

 
Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa

Maj Hubert, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 

 

 
Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi

Makowska-Iskierka Marzena, Uniwersytet Łódzki
 

 

 
Żywiołowe rozpraszanie się funkcji mieszkaniowych Warszawy - przykład podwarszawskich osiedli

Mantey Dorota, Uniwersytet Warszawski
 

 

 
Charakter kontaktów transgraniczych pomiędzy polskimi i słowackimi Rusinami - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Mazurek Tomasz, Uniwersytet Łódzki
 

 

 
Zróżnicowanie warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji

Miszuk Bartłomiej, Uniwersytet Wrocławski
 

 

 
Zróżnicowanie petrograficzne osadów glacjalnych w rejonie gardnieńskiej strefy marginalnej

Nowacka Natalia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 

 

 
Współczesne przekształcanie sieci rzecznej i warunków odpływu pod wspływem rozwoju miasta

Oksiuta Monika, Uniwersytet Warszawski
 

 

 
Przestrzeń kulturowa dawnych dzielnic żydowskich w miastach województwa małopolskiego

Pasternak Beata, Uniwersytet Śląski
 

 

 
Wpływ wilgotności podłoża na klimat lokalny wybranych zbiorowisk leśnych Puszczy Boreckiej wiosną

Pietras Katarzyna, Uniwersytet Warszawski
 

 

 
Formy turystyki alternatywnej jako szansa rozwoju Beskidu Niskiego i Bieszczadów

Piziak Bartosz, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
"Szlak Zabytków Techniki" Województwa Śląskiego jako przykład wykorzystania potencjału obiektów poprzemysłowych dla potrzeb turystyki

Pomykalska Magdalena, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
Dynamika niżów barycznych w okresie 2000-2004 nad Europą Środkową

Pudło-Borkowska Barbara, Uniwersytet Śląski
 

 

 
Wpływ Łodzi i Warszawy na wybrane procesy urbanizacji w gminach położonych wzdłuż linii kolejowej

Siejkowska Agnieszka, Uniwersytet Łódzki
 

 

 
Rekonstrukacja środowiska fluwialnego na podstawie badań teras w dolinie Lubszy

Tomczyk Cezary, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 

 

 
Użytkowanie terenu w sąsiedztwie portów lotniczych Polski

Trzepacz Piotr, Uniwersytet Jagielloński
 

 

 
Podział terytorialny Rzeczypospolitej - krytyczne spojrzenie

Zaborowski Łukasz, Uniwersytet Jagielloński
 


Materiały (po)konferencyjne
  
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
Zbiór abstraktów wystąpień
HTML / PDF
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
Zdjęcia z konferencji
Galeria

 

 

 

 
© Komitet Organizacyjny 2. Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów | Uniwersytet Jagielloński