PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW

DO druku w tomie monograficznym po konferencji

 

Prosimy o przesłanie pełnych tekstów do druku w tomie monograficznym najpóźniej do dnia rozpoczęcia konferencji (wydruk + dyskietka lub CD), o objętości nie przekraczającej 8 stron autorskich (około 14 000 znaków), przygotowanych według instrukcji redakcyjnej.

 

 

UKŁAD ARTYKUŁU

 

Autor (Autorzy)*

Tytuł

Zarys treści – maksymalnie 100 słów, cel, wyniki, wnioski bez cytowania literatury, tabel i rycin oraz bez powtarzania treści zawartych w tytule

Słowa kluczowe

Treść artykułu

Literatura

Tytuł w j. angielskim

Streszczenie w j. angielskim – dłuższe od abstraktu, z odwołaniem do wybranych pozycji literatury, tabel i rycin

 

* Afiliacja, adres instytucji, email (w przypisie dolnym)

 

 

Wydruk tekstu przeznaczonego do publikacji powinien zawierać:

1.      Tekst z zaznaczeniem miejsc gdzie mają być umieszczone tabele, ryciny, mapy i fotografie,

2.   Literaturę,

2.      Streszczenie w języku angielskim,

3.      Notkę o Autorze,

4.      Nazwisko tłumacza,

5.      Spis rycin, tabel, map i fotografii,

6.      Osobne wydruki rycin, tabel, map i fotografii

 

Materiały te powinny również znajdować się na dołączonej dyskietce lub CD, itp. i zawierać:

1. Plik tekstu opisany wg nazwiska autora, np. Mika.doc lub Mika.rtf:

         tekst z zaznaczeniem miejsc gdzie mają być umieszczone tabele, ryciny, mapy
i fotografie,

         literaturę,

         streszczenie

         notkę o Autorze,

         nazwisko tłumacza,

         spis rycin, tabel, map i fotografii

2. Katalog z rycinami – każda rycina zapisana w osobnym pliku,

3. Katalog z tabelami – każda tabela zapisana w osobnym pliku,

4. Katalog z fotografiami – każda fotografia zapisana w osobnym pliku,

5. Katalog z mapami – każda mapa zapisana w osobnym pliku.

 

 

Instrukcja redakcyjna

 

W trakcie przygotowywania materiałów do druku w tomie konferencyjnym należy uwzględnić następujące zasady

 

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU:

         Tekst należy przygotować w programie Word, z zastosowaniem czcionki Times New Roman CE o rozmiarze 10 pkt.,

         Skróty są stosowane wg wcześniej ustalonych reguł, np. rok= r., wiek=w., lata 80., % = procent, o itp. W całym tekście należy konsekwentnie stosować albo skróty albo pełne wyrazy.

         Dla tytułów, rozdziałów i podrozdziałów przyjmujemy styl czcionki „normalny” (bez stosowania wielkich liter i bez stosowania „bold”). Mogą one być wyróżnione numeracją lub  wielkością czcionki

         Tekst musi być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, nie może mieć  podwójnych akapitów,

         W przypadku stosowania %, o, ;, :„...” nie robimy spacji między liczbą (czy tekstem) a znakiem, np. 50% a nie 50 %,

         Przy stosowaniu przedziałów liczbowych i czasowych stosujemy „krótką kreskę” bez spacji  np. 1997-1999 a nie 1997 – 1999; 10-15 a nie 10 – 15,

         Przy wtrąceniach w zdanie stosujemy „długą kreskę” ze spacjami np. „W opracowaniu wykorzystano również – dla celów porównawczych – pomiary koncentracji zawiesiny...”,

         Przy wyliczeniach zaczynających się od kreski stosujemy „długą kreskę” ze spacją czyli (– ..............),

         Do tekstu w programie „word” nie wstawiać żadnych rycin ani tabel!!!, należy jedynie zacytować je w miejscu gdzie powinny się znajdować,

         Spis tabel, rycin, map i fotografii wraz z objaśnieniami, źródłami powinien być umieszczony na końcu tekstu lub w odrębnym pliku,

         Przy tworzeniu spisu literatury należy dla wszystkich wymienianych pozycji stosować jednakowe zasady – wg ogólnie przyjętych reguł, a więc:

Chełmicki W., Klimek M., 1994, Wpływ kierunku napływu mas powietrza na pH opadów atmosferycznych na Pogórzu Wielickim, Przegl. Geofiz., 39, 3.

Chełmicki W., Baścik M., Pociask-Karteczka J., 1995, Bilans wodny pogórskich zlewni Starej Rzeki i Dworskiego Potoku w latach 1987-1995, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków.

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan (red.), 2002, Sacred Geography, Peregrinus Cracoviensis, 13, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 210.

Burch H., Waldner P., Fritschi B., 1997, Variation of pH and concentration of nutrients and minerals during rain-events, [w:] Ecohydrological processes in small basins, Sixth Conference of the European Network of Experimental and Representative Basins (ERB) Strasbourg (France), 24-26 September 1996, Technical Documents in Hydrology, 14, Paris.

Słownik Meteorologiczny, 2003, T. Niedźwiedź (red.), PTGeof., IMGW, Warszawa.

 

         Cytowanie literatury w tekście: (Nowak 1991), (Kowalski 1991, 1998, 2002, 2006) (Taylor i in. 1971, Omernik 1977, Muscutt, Whithers 1996, Rinella, Janet 1998, Pekarova i in. 1999, Ferrier i in. 2001 oraz Clark i in. 2004), (Słownik Meteorologiczny 2003)

         Cytowana pozycja musi być wykazana w spisie literatury,

 

 

PRZYGOTOWANIE TABEL:

         Tabele muszą być opracowane i oddane do druku w programie Word

         rozmiary tabel:

pionowych:

    szerokość dokładnie 125 mm

   (szerokość tabel, które mają być oblane tekstem nie może przekroczyć 65 mm)

poziomych:

      szerokość dokładnie 185 mm

         każda tabela musi być zapisana w odrębnym pliku

         tabele powinny być tworzone przez polecenie „wstaw tabelę” – bez zmiany wysokości wierszy, bez środkowania tabeli, bez stosowania wewnątrz „spacji” i znaków „enter”, czy znaków specjalnych,

         we wszystkich tabelach należy stosować jeden rodzaj czcionki o wielkości max. 8,5 pkt., jednakowy styl pisania nagłówków (z dużej bądź z małej litery),

         w przypadku tekstów polskich dla liczb dziesiętnych należy zastosować przecinek (np. 10,89), natomiast dla tekstów w języku angielskim kropkę (np. 10.89),

         każdą tabelę zapisujemy w odrębnym pliku stosując w nazwie odpowiednią dla niej numerację, bez umieszczania tytułu, objaśnień i źródeł (które powinny się znajdować w załączonym spisie tabel).

 

PRZYGOTOWANIE RYCIN I MAP:

         rozmiary rycin:

pionowych:

    szerokość dokładnie 125 mm

             szerokość rycin, które mają być oblane tekstem nie może przekroczyć 65 mm

poziomych:

      szerokość dokładnie 185 mm

         każda rycina musi być zapisana w odrębnym pliku

         ryciny do druku powinny być przygotowane w programie CorelDRAW, lub jeśli są to skany, bitmapy to należy oddać je w pliku o rozdzielczości 300 dpi i rozszerzeniu „tif”,

         nie należy tych rycin importować do programu CorelDRAW i zapisywać w tym programie,

         ryciny opracowane w programie Excell należy oddać w oryginalnej formie w pliku „xls”,

         wybrane zasady opracowania rycin w programie Corel:

         przy konturach i wypełnieniach należy się posługiwać wyłącznie skalą szarości,

         minimalna grubość linii stosowana w rycinach  0,1 mm, dla oznaczenia linii pomocniczych na rycinach sugerowane jest zastosowanie linii przerywanej

         na ogół zakładamy ramki, o grubości 0,15 mm, z zastosowaniem opcji „bez skalowania”,

         na wszystkich rycinach należy stosować ten sam krój czcionki,

         wielkość czcionki przyjmuje się najczęściej 8 pkt.  W zależności od rozmiaru ryciny należy tę wielkość korygować tak, aby napisy były czytelne i proporcjonalne do wielkości ryciny,

         każda mapa musi mieć skalę (podziałkę) liniową,

         dostarczone ryciny mają być czarno-białe (skala szarości).

 

 

 

Pragniemy zwrócić uwagę Autorów, że z uwagi na znaczną liczbę zgłoszonych referatów, materiały przygotowane według innych zasad oraz w innej formie nie będą mogły zostać przyjęte do realizacji.