Sekcja B

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska

 

Piątek, 29.09.2006

 

16.30-18.15 Obrady w sekcji

 

prof. dr hab. Zygmunt Wnuk

Uniwersytet Rzeszowski

Rola chronionych obiektów przyrodniczych w turystyce

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka,

mgr Maria Baścik,

mgr inż. Stanisław Czubernat

Uniwersytet Jagielloński

Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993-2005

dr hab. Elżbieta Bukowska-Jania

Uniwersytet Śląski

Skala specjalistycznej turystyki lodowcowej w Arktyce i jej rola w społecznym rozumieniu globalnych zmian klimatu

prof. dr hab. Czesław Guzik

Uniwersytet Jagielloński

Z zagadnień rozwoju agroturystyki w Południowo-Wschodniej Polsce 

dr Dorota Matuszewska

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

w Poznaniu

Uwarunkowania, stan i perspektywy użytkowania turystycznego Wielkopolskiego Parku Narodowego w opiniach mieszkańców Puszczykowa

mgr Bernadetta Zawilińska

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach

Dyskusja

Sobota, 30.09.2006 r.

 

9.00 – 11.30 Obrady w sekcji

 

prof. dr hab. Wiesław Drobek

Politechnika Opolska

Walory turystyczne dziedzictwa kulturowego małych miast śląskich

dr hab. Krystyna Dwucet,

dr Maria Pukowska-Mitka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

w Katowicach

Dziedzictwo przemysłowe Górnego Śląska jako element atrakcyjności turystycznej regionu

dr Marzena Lamparska-Wieland,

mgr Malgorzata Czwartyńska

Uniwersytet Śląski

Turystyka na terenach postindustrialnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry

dr Małgorzata Wyrzykowska

Uniwersytet Wrocławski

Turystyczne aspekty rewitalizacji obiektów zabytkowych (na wybranych przykładach)

dr Izabela Sołjan,

dr Elżbieta Bilska-Wodecka

Uniwersytet Jagielloński

Szlaki Jana Pawła II i ich wpływ na rozwój turystyki w Polsce

dr Franciszek Mróz

Uniwersytet Jagielloński

Pielgrzymowanie i turystyka religijna do sanktuariów Pańskich w Karpatach Polskich

dr Jan Kurek

Politechnika Opolska

Pielgrzymki Polaków do sanktuarium Matki Bożej w Syrakuzach

mgr Tomasz Madej

Akademia Wychowania Fizycznego

w Warszawie

Turystyka jako czynnik przemian kultury materialnej na Kurpiach

Przerwa techniczna (5 min.)

 

dr inż. Anna Paprzycka

Uniwersytet Wrocławski

Turystyczne trasy krajobrazowe

dr inż. Wiesław Sroczyński

Polska Akademia Nauk

Waloryzacja brzegów karpackich jezior zaporowych w aspekcie użytkowania turystyczno-rekreacyjnego

dr Andrzej Skrzypczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

Analiza potencjału rekreacyjnego małych zbiorników wodnych na przykładzie jezior gminy Baruchowo (powiat włocławski)

mgr Aleksandra Matysek

Uniwersytet Jagielloński

Funkcje turystyczne użytków ekologicznych Województwa Śląskiego

mgr Aneta Ptaszek

Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie

Geoturystyczne atrakcje Pogórza Spisko-Gubałowskiego – uwarunkowania geologiczne i możliwości zagospodarowania

mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz

Uniwersytet Zielonogórski

Rozwój turystyki wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa lubuskiego

Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

 

12.00 – 14.30 Obrady w sekcji

 

dr Katarzyna Piotrowicz

Uniwersytet Jagielloński

Turystyka górska w aspekcie zagrożenia lawinowego

mgr Barbara Bielak

Uniwersytet Jagielloński

Turystyka w otoczeniu zespołu zbiorników Solina-Myczkowce

dr Arkadiusz Malkowski

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Uwarunkowania rozwoju turystyki w strefie przygranicznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

mgr Katarzyna Duda-Gromada

Uniwersytet Warszawski

Motywacje turystyczno-rekreacyjne osób wypoczywających nad Zbiornikiem Solińskim

mgr Renata Krukowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie

Użytkowanie turystyczne jezior Pojezierza Łęczycko-Włodawskiego

mgr Michał Witkiewicz

Uniwersytet Gdański

Transformacje przestrzeni turystycznej na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego

Przerwa techniczna (5 min.)

 

dr Tomasz Dziechciarz

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Agroturystyka - nowa forma aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce

dr Renata Rettinger

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Agroturystyka jako forma aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich Zachodniej Ukrainy

mgr Arkadiusz Niedziółka

Akademia Rolnicza w Krakowie

Znaczenie kategoryzacji obiektów noclegowych w działalności agroturystycznej na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego

mgr Krzysztof Miraj

Uniwersytet Jagielloński

Agroturystyka w gminie Jabłonka na Orawie

Dyskusja

14.30 - 15.30 Obiad