Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z okazji

70 rocznicy powstania

Studium Turyzmu

w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

pod patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

nt.

Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki

 

Kraków, 29 i 30 września 2006 r

 

 Komunikat 1

W związku z przypadającą w 2006 roku siedemdziesiątą rocznicą powstania Studium Turyzmu w Uniwersytecie Jagiellońskim, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ organizuje w dniach 29 i 30 września 2006 r. konferencję naukową nt. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki.

 

Celem konferencji jest pokazanie dotychczasowego dorobku w zakresie badań nad zjawiskami turystycznymi poszczególnych ośrodków naukowych w Polsce, a także prezentacja aktualnie podejmowanej tematyki badawczej. Forum to będzie również okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat możliwości oraz kierunków rozwoju badań naukowych w dziedzinie turystyki w przyszłości.

 

ORGANIZATOR:

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej                                   

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jagielloński

30-387 Kraków, Gronostajowa 7

tel.: (012) 664 52 90–91; 664 52 95; 664 52 45; fax: (012) 664 53 89

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. dr. hab. Włodzimierz Kurek - przewodniczący

Prof. dr. hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska

Dr Mirosław Mika – sekretarz naukowy konferencji

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

Prof. dr. hab. Jadwiga Warszyńska - przewodniczący

Prof. dr. hab. Antoni Jackowski

Prof. dr. hab. Alicja Krzymowska-Kostrowicka

Prof. dr. hab. Stanisław Liszewski

Prof. dr. hab. Jerzy Wyrzykowski

 

MIEJSCE OBRAD:

Konferencja odbywać się będzie w nowej siedzibie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul Gronostajowej 7.

 

FORMY UCZESTNICTWA:

Uczestnicy konferencji mogą zaprezentować tematy swoich wystąpień w ramach sesji referatowych lub sesji posterowej. Organizatorzy przewidują publikację referatów w formie recenzowanego wydawnictwa monograficznego.

 

PRZESŁANIE ZGŁOSZEŃ:

Przesłanie zgłoszeń udziału w konferencji oraz tematów wystąpień prosimy dokonywać w terminie do 15 kwietnia 2006 r. na adres:

Dr Mirosław Mika

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej                                   

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jagielloński

30-387 Kraków, Gronostajowa 7

elektronicznie na adres e-mail: zgtiu@geo.uj.edu.pl; m.mika@geo.uj.edu.pl lub faksem na numer (012) 664 53 89.  

 

KOSZTY UCZESTNICTWA  W KONFERENCJI:

Opłata wpisowa wynosi 280 zł

W ramach opłaty wpisowej organizatorzy zapewniają:

- pokrycie kosztów organizacyjnych;

- tom monografii po konferencji;

- obiady;

- poczęstunki w przerwach;

- udział w bankiecie.

Opłata wpisowa nie obejmuje kosztów noclegu.

 

Płatności należy dokonywać przelewem do 15 czerwca 2006 r. dla:

Uniwersytet Jagielloński, BOI

ul. Gołębia 24,  31-007 Kraków

Bank BPH S.A., IV O/Kraków

Konto nr: PL 75 1060 0076 0000 3300 0015 7610

SWIFT: BPHK PL PK

Koniecznie!!! z dopiskiem: Turystyka i nazwiskiem uczestnika

 

Prosimy o przesłanie kopii przelewu faksem na numer: (012) 664 53 89.

 

NOCLEGI:

Organizatorzy dokonali wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych dla uczestników w dwóch hotelach:

- Hotelu PANORAMA (tel.: 012 260 64 00-01), usytuowanym w pobliżu miejsca obrad

- oraz Hotelu ROYAL (tel.: 012 421 58 42), położonym w obrębie Starego Miasta.

Potwierdzenie rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują osobiście na hasło: Konferencja turystyka.

 

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW DO REFERATÓW I POSTERÓW

Prosimy o przygotowanie pełnych tekstów do druku w tomie monografii do 29 września 2006 r., o objętości nie przekraczającej 8 stron autorskich. Autorzy będą proszeni o przygotowanie tekstów według instrukcji redakcyjnej, która zostanie przesłana im po zarejestrowaniu zgłoszenia uczestnictwa. Termin druku monografii planuje się na listopad 2006 roku. POSTERY nie powinny przekraczać wymiarów 90 x 110 cm.