[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-06-11

Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

Szanowni Państwo,  uprzejmie przypominam, że zbliża się 30 czerwca, a więc pora na rozliczenie roku akademickiego 2017/18. Zgodnie z obowiązującą od 27 czerwca 2017 roku Uchwałą nr 18/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ, doktorant w celu zaliczenia roku studiów jest zobowiązany do 30 czerwca każdego roku akademickiego złożyć kierownikowi studiów (przez dziekanat ds. studiów doktoranckich) następujące dokumenty:  

1)

Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta w danym roku akademickim;

2)

Inne dokumenty wymagane przez plan i program studiów – np. indeks – jeśli jest w posiadaniu doktoranta.

 Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta składa się z trzech części:  Część A - osiągnięcia naukowe i dydaktyczne doktoranta – zrealizowane zajęcia dydaktyczne na UJ - powinny być udokumentowane kartą z indywidualnym wykonaniem zajęć dydaktycznych podpisanych przez Dyrektora ds. studenckich (sporządza je co roku Pani Elżbieta Tarkowska); - udokumentowanie dorobku naukowego doktoranta jest obowiązkiem doktoranta. Brak odpowiednich potwierdzeń skutkuje mniejszą liczbą punktów w ocenie doktoranta. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na konieczność numerowania załączników (dokładny opis znajdziecie Państwo w poszczególnych punktach Sprawozdania). Zalecam składanie kopii dokumentów wraz z przedłożonym oryginałem do uwierzytelnienia kopii.  Część B - opinia opiekuna naukowego/promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej - dołączamy do Sprawozdania jako osobny załącznik; - przy wypełnianiu punktu „Stopnień realizacji założeń na dany rok akademicki w %” proszę pamiętać, że opiekun naukowy/promotor uzupełnia punkt b) w przedziale od 0-100% w przeciągu czterech lat (zazwyczaj jest to około 20% na rok);  Część C - karta okresowych osiągnięć doktoranta (wydruk z USOS) - przygotowuje dziekanat ds. doktoranckich. W związku z tym bardzo proszę przed złożeniem Sprawozdania o sprawdzenie na swoim indywidualnym koncie w USOSweb czy wszystkie podpięcia i kursy realizowane w bieżącym roku akademickim są właściwe a protokoły z zaliczeń przedmiotów uzupełnione przez prowadzących.   Roczne Sprawozdanie za rok akademicki 2017/18 należy złożyć na obecnie obowiązującym formularzu, który dostępny jest na stronie IGiGP pod linkiem: http://www.geo.uj.edu.pl/stdoktoranckie.html?page=stdoktoranckie&nr=1  Doktorant, który złożył Sprawozdanie do 30 czerwca, może złożyć uzupełnienie Sprawozdania obejmujące okres od 1 lipca do 30 września z zaznaczeniem, że po 15 września przyjmowane będą uzupełnienia dotyczące jedynie dokumentacji potwierdzającej przyjęcie publikacji do druku oraz wcześniej zaplanowanego udziału w konferencji naukowej. Ze względu na tradycyjne nagromadzenie się spraw w tym czasie, związanych z zakończeniem mijającego roku akademickiego, a rozpoczęciem nowego - uprzejmie proszę o uszanowanie podanych terminów. Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie w stanie złożyć Sprawozdania osobiście lub w podanym terminie, bardzo proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.   Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”. W związku z tym Sprawozdania będzie można składać włącznie do 2 lipca 2018 r. (poniedziałek).  Wszystkie wymienione powyżej dokumenty proszę o składać w Dziekanacie ds. studiów doktoranckich w godzinach dyżurów. Godziny przyjmowania w dwóch ostatnich tygodniach czerwca zostaną wydłużone, o czym będę informować w najbliższym czasie. W związku z wprowadzeniem systemu kolejkowego uprzejmie proszę o wcześniejsze pobranie biletu z biletomatu, który znajduje się niedaleko drzwi do dziekanatu doktoranckiego.  Pozdrawiam serdecznie,   

mgr Elżbieta Krąż

Studia doktoranckie

2018-06-11

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

2018-06-12

2. Szkolenia dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk
mgr Elżbieta Krąż

3. Podania o przedłużenie roku studiów
mgr Elżbieta Krąż


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (4)

1. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

2. Akademiki 2018/19

3. I rok przypomnienie

Więcej >>>

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (23)

1. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 2

2. Wybór promotora na studiach magisterskich

3. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. konsultacje 19 czerwca 2018 r

2. Dyżury G. Micek

3. A. Michno - 20 czerwiec

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Na marginesie (1)

1. Ogłoszenie

Inne (2)

1. Zaproszenie do udziału w konferencji i projekcji filmu

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS na wyjazdy w semestrze zimowym 2018/19

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional