[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Recenzje: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Anita Bokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst w języku polskim (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 s. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 s. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 s. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (600 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 s. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.8 MB)

Monika Hajto 

 s. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 s. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.0 MB)

Anna Nowak 

 s. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 s. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 s. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

Variability of radon (222 Rn) concentration in the air in relation to meteorological conditions in urban and rural areas

Zarys treści: Celem pracy jest przedstawienie sezonowej i dobowej zmienności godzinnych stężeń radonu (222Rn) w powietrzu na wysokości 2 m n.p.g. w Łodzi, Ciosnach (niezurbanizowana strefa podmiejska Łodzi) i Krakowie (Bronowice) oraz analiza związków stężeń radonu z parametrami meteorologicznymi, tj. temperaturą powietrza, prędkością wiatru, wilgotnością gleby i strumieniem ciepła glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między środowiskiem miejskim i zamiejskim. Analiza wykazała zmienność roczną stężeń 222Rn z minimum w marcu na wszystkich stacjach i maksimum w czerwcu (Ciosny), sierpniu (Kraków) i wrześniu (Łódź). Najwyższe wartości stężeń 222Rn nie przekraczały 20 Bq•m-3 w Łodzi, 35 Bq•m-3 w Ciosnach i 43 Bq•m-3 w Krakowie. Stężenia 222Rn cechują się rytmem dobowym z maksimum w godz. 6:00-7:00 i minimum w godz. 15:00-17:00 czasu lokalnego. Największe ujemne różnice stężeń 222Rn między centrum Łodzi a stacją w Ciosnach (-30 Bq•m-3) występują latem w czasie dużej intensywności miejskiej wyspy ciepła. Stężenia 222Rn wykazują dodatnią korelację z wartościami strumienia ciepła w gruncie i wartościami pionowego gradientu temperatury powietrza, a ujemną korelację z prędkością wiatru, wilgotnością gruntu i temperaturą powietrza.

Słowa kluczowe: radon, temperatura powietrza, miejska wyspa ciepła, pionowy gradient temperatury, strumień ciepła w gruncie, Łódź, Ciosny, Kraków

Słowa kluczowe (w języku angielskim): radon, air temperature, urban heat island, vertical gradient of air temperature, soil heat flux, Łódź, Ciosny, Kraków

Prace Geograficzne, 2009, z. 122, s. 133-146.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku polskim (10.0 MB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional