[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Janusz Fedirko 

 s. 7-30

Jerzy Wala - znawca gór wysokich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.7 MB)

Dominik Kaim, Natalia Kolecka 

 s. 31-45

Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 47-62

Wybrane kateny geoekologiczne w Kotle Goryczkowym Świńskim i Kotle Zielonego Stawu Gąsienicowego w Tatrach

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.7 MB)

Hanna Hajdukiewicz 

 s. 63-81

Późnovistuliański i holoceński rozwój dolin dorzecza Małoszówki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Andrzej Kacprzak, Mariusz Klimek, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

 s. 83-98

Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.5 MB)

Paulina Domińczak, Daniel Okupny 

 s. 99-110

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic

Spatial variability of selected physicochemical properties of biogenic sediments in the Kopanicha peatland near Skierniewice

Zarys treści: W osadach biogenicznych torfowiska Kopanicha są zarejestrowane zmiany środowiska, uwarunkowane zmianami klimatycznymi i działalnością człowieka. Najniżej zalegające osady torfowe w każdym z pięciu rdzeni, niezależnie od położenia, wykazują dużo cech wspólnych. Na podłożu mineralnym, zawierającym domieszkę substancji organicznej, zalega słabo rozłożony torf mechowiskowy. Zalegający nad nim średnio rozłożony torf szuwarowy jest pozbawiony węglanu wapnia i wzbogacony w materię organiczną, co wskazuje na poprawę warunków klimatycznych, wyrażającą się małą dynamiką procesów rzeźbotwórczych. Cechy torfu w stropie złoża (zwiększona popielność i duży stopień rozłożenia) należy wiązać ze wzmożeniem działalności człowieka (melioracje, eksploatacja torfu).

Słowa kluczowe: torfowisko, osady biogeniczne, właściwości fizykochemiczne, środkowa Polska

Słowa kluczowe (w języku angielskim): peatland, biogenic deposits, physicochemical properties, central Poland

Prace Geograficzne, 2010, z. 123, s. 99-110.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku polskim (621 KB)

Marek Ciechowski 

 s. 111-127

Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Piotr Trzepacz 

 s. 129-142

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (121 KB)

Urszula Kossowska-Cezak 

 s. 143-149

Fale upałów i okresy upalne - metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (241 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional