[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2016

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.), 2016, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 4, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-28-2

Language: Polish

Cena: 28.00 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

Wstęp   9

Introduction   11

Julian Bożentka 

  Zróżnicowanie strukturalno-funkcjonalne i przekształcenia antropogeniczne roślinności na poziomie ponadekosystemalnym obszarów zurbanizowanych na przykładzie Krakowa ....13

  The structural and functional diversity and anthropogenic transformations of vegetation of urbanized areas above the ecosystem level on the example of Krakow ....13

Łukasz Fiedeń, Maciej Filiks 

  Ocena regularności kursowania autobusów na linii nr 194 w Krakowie ....25

  The evaluation of regularity of Line 194 bus service in Krakow ....25

Zofia Fludra, Paweł Matulewski, Mirosław Makohonienko 

  Ruch turystyczny w Zamku Kórnickim w latach 1990-2013 ....41

  Tourist traffic in the Kórnik Castle over the years 1990-2013 ....41

Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak 

  Powódź w zlewni Miedzianki (zlewnia Nysy Łużyckiej) w sierpniu 2010 roku. Dobra praktyka w redukcji ryzyka powodziowego w małych zlewniach górskich, w których wystąpiła powódź błyskawiczna ....55

  The flooding in the Miedzianka catchment (the Nysa Łużycka catchment) in August 2010. An example of good practice in reducing the risk of flooding in small mountain catchments in which flash floods have frequently occurred ....55

Paweł Franczak, Michał Zatorski, Krzysztof Buczek, Wojciech J. Gubała, Marek Górnik, Karolina Listwan-Franczak, Tomasz Mleczek, Czesław Szura 

  Inwentaryzacja, waloryzacja i geoochrona jaskiń w Paśmie Babiogórskim i Przedbabiogórskim ....85

  The inventory, valorization, and geoconservation of caves in the Babia Góra and Przedbabiogórze Ranges ....85

Paweł Krąż 

  Podatność środowiska przyrodniczego na wybrane czynniki presji - studium przypadku polskiej części zlewni Białki ....117

  Susceptibility of the natural environment to selected pressure factors - case study of the Polish part of the Białka river catchment ....117

Julia Kaczmarek-Khubnaia 

  Zróżnicowanie społeczno - gospodarcze Gruzji ....139

  Socio - economic diversity of Georgia ....139

Magdalena Kugiejko 

  Program edukacyjny Comenius jako czynnik budujący tożsamość uczniów i nauczycieli, otwartą na mobilność i współpracę międzynarodową ....155

  The Comenius educational program as a factor determining the identity of pupils and teachers, open to mobility and international cooperation ....155

Monika Leleń 

  Asymetria systemów stokowych w Tatrach Wysokich w świetle analizy morfometrycznej z użyciem GIS ....169

  The asymmetry of slope systems in the High Tatra Mountains in the light of a morphometric analysis using GIS ....169

Karolina Listwan-Franczak, Jarosław Działek, Wojciech Biernacki 

  Szanse i bariery wykorzystania ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako nietechnicznego środka ochrony przed powodzią w Polsce ....183

  Opportunities and barriers to the use of insurance against natural disasters as a non-technical means of protection against floods in Poland ....183

Anna Marszałek, Witold Jucha, Paweł Franczak 

  Zastosowanie danych LiDAR w badaniach koryt rzecznych na przykładzie Skawicy i Sopotni Wielkiej ....207

  The use of the LiDAR data-based digital terrain model in studies of river channels, on the example of the Skawica and the Sopotnia Wielka rivers ....207

Remigiusz Pacyna, Agnieszka Świętek 

  Multimedialne środki dydaktyczne w kształceniu geograficznym społeczeństwa informatycznego ....225

  Multimedia teaching aids in the geographic education of information society ....225

Elżbieta Permus, Karolina Maciejczyk,Magdalena Murawska, Magdalena Zawiło 

  Źródło "Spod Roha" - ciekawostka krenologiczna w masywie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie) ....245

  The Spod Roha spring - a crenological curiosity in the Polonina Wetlinska Massif (the High Bieszczady Mountains) ....245

Liliana Siekacz 

  Morfologia i skład granulometryczny osuwisk warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny w dolinie Ebby (Spitsbergen, Svalbard) ....259

  The morphology and granulometric composition of detachments of the active layer of perennial permafrost in Ebba Valley (Spitsbergen, Svalbard) ....259

Agata Staszak-Piekarska 

  Badanie motywacji wyboru kierunku geoinformacja inżynierska na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2013-2015 ....283

  A study of the motivation to choose the geoinformation course (engineering field of study) at the Faculty of Geographical and Geological Sciences (Adam Mickiewicz University) in 2013-2015 ....283

Arkadiusz M. Tomczyk 

  Duże zmiany temperatury powietrza z dnia na dzień w Ny-Alesund i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną ....293

  Large day-to-day changes of air temperature in Ny-Alesund and their relation with atmospheric circulation ....293

Karol Witkowski, Paweł Franczak 

  Gwałtowne wezbranie spowodowane nawalnymi opadami deszczu w zlewni potoku Zygodówka (Pogórze Wielickie) w 2014 roku ....309

  Heavy rainfall-induced flash flood in the catchment of the Zygodówka stream (Wieliczka Foothills) in 2014 ....309

Izabela Woszczek 

  Fizycznogeograficzne uwarunkowania występowania lawin śnieżnych w Tatrach Polskich na wybranych przykładach ....329

  Physicogeographical conditions of avalanche occurrence in Polish Tatra Mountains on selected examples ....329

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-09-10

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional