[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-44-2

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Słowo wstępne  ....7

Introduction  ....9

Anna Dziubałtoska 

  Wolność zabudowy jako czynnik rozwoju strefy podmiejskiej na przykładzie obszaru metropolitalnego Trójmiasta ....11

  Freedom of construction as development of suburban zone factor: case study of the Tri-City Agglomeration ....11

Łukasz Fiedeń 

  Badanie dostępności transportu publicznego na przykładzie wsi położonych w Paśmie Polic ....25

  Research of public transport accessibility on the example of the Police Range villages ....25

Paweł Franczak, Łukasz Fiedeń, Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Karolina Listwan-Franczak, Karolina Grzeszna 

  Przyczyny i przebieg powodzi w zlewni Czarnej (dorzecze Wisłoki) w czerwcu 2009 r. oraz jej zapis w pamięci mieszkańców ....39

  Causes and course of flood in the Czarna catchment (Wisłoka basin) in June 2009 and its record in residents memory ....39

Joanna Galas 

  Zapis litologiczny reliktów XIII-wiecznej kolegiaty w Poznaniu ....61

  Lithological description of XIII-century collegiate church relicts in Poznan ....61

Szymon Poręba 

  Uwarunkowania cyrkulacyjne konwekcji w Karpatach Zachodnich ....73

  Influence of atmospheric circulation on convection in the Western Carpathians ....73

Michał Suszczewicz 

  Rynek nieruchomości mieszkalnych na przekształcenia ekonomiczno-społeczne miasta pogarnizonowego na przykładzie Bornego Sulinowa ....91

  The real estate market and socio-economic conversion of post-military town: case study of Borne Sulinowo ....91

Joanna Zyber 

  Odbiór społeczny produktu geoinformacyjnego na przykładzie geoportali ....105

  Public perception of the geoinformation product: case study of geoportals ....105

Artur Żyto, Mateusz Rogowski, Marta Martyn, Marta Zwierz,Szymon Uściński 

  Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych - charakterystyka głównych motywów i preferencji ....121

  Contemporary tourist in the Stołowe Mts. National Park - basic motives and preferences ....121

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-10

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional