http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJJagiellonian University
Institute of Geography and Spatial Management

Po polsku 30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

Structure
Educational info
Science
Varia
Students
Publishing


Publishings

[1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-139]

  Next >>

Books

 

2014

Okładka1. Gwosdz K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku., IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Rzonca B., 2014, Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Ziaja W., Jodłowski M. (red.), 2014, Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków.

 

2013

Okładka5. Cebulska M., Szczepanek R., Twardosz R., 2013, Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981)., IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Degórska B., Baścik M. (red.), 2013, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Jakiel M. (red.), 2013, Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Jelonek A., Soja M., 2013, Podstawy geografii ludności, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J., 2013, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Matuszko D., Soroka J., 2013, Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund., IGiGP UJ, Kraków.

Okładka11. Michno A., 2013, Rozwój dolin w ujściowych odcinkach rzek na wyżynach lessowych w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka12. Pawlusiński R. (red.), 2013, Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka13. Siwek J., Baścik M. (red.), 2013, Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków.

 

2012

Okładka14. Bilska-Wodecka E., 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka15. Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (red.), 2012, Wody w parkach narodowych Polski, IGiGP UJ, KH PTG, Kraków.

Okładka16. Ciołkosz A., Guzik C., Luc M., Trzepacz P., 2012, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988-2006, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka17. Franczak P., 2012, Słownik nazw geograficznych doliny Skawicy, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka18. Harasimiuk K.A., 2012, Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka19. Krzemień K. (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka20. Siwek J.P., 2012, Zmienność składu chemicznego wód w małych zlewniach na progu Pogórza Karpackiego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka21. Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka22. Święchowicz J., 2012, Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka23. Trzepacz P. (red.), 2012, Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka24. Żelazny M., 2012, Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków.

 

2011

Okładka25. Baścik M., Partyka J., 2011, Wody na Wyżynach Olkuskiej i Miechowskiej. Zlewnie Prądnika, Dłubni i Szreniawy, IGiGP UJ, OPN, Kraków.

Okładka26. Drewnik M., Kacprzak A., Szymański W. (red.), 2011, Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka27. Jackowski A. (red.), 2011, Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka28. Jodłowski M., 2011, Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka29. Mika M. (red.), 2011, Kraków jako ośrodek turystyczny, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka30. Rzonca B., Siwek J. (red.), 2011, Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, Kraków.

  Next >> >

[1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-139]
 


Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2014-03-28

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional