[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stacjonarne studia geograficzne

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia


  Next >>

Stacjonarne studia geograficzne

Studia objęte patronatem ESRI Polska

Stacjonarne studia na kierunku GEOGRAFIA obejmują trzyletnie zawodowe studia licencjackie (I stopnia) oraz dwuletnie uzupełniające studia magisterskie (II stopnia). W toku studiów licencjackich student wybiera jedną ze specjalności:

1. geografia fizyczna

2. geografia społeczno-ekonomiczna,

3. gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny,

4. turystyka,

W toku studiów magisterskich student wybiera jedną ze specjalności:

1. funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego

2. hydrologia, meteorologia i klimatologia

3. geografia społeczno-ekonomiczna,

4. rozwój lokalny i regionalny,

5. turystyka,

6. systemy infomacji geograficznej.

Program studiów przewiduje trzy rodzaje kursów:

- kursy obligatoryjne dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych na kierunku geografia,

- kursy obligatoryjne na poszczególnych specjalnościach,

- kursy do wyboru (zgodnie z istniejącą ofertą katalogu kursów IGiGP UJ).

Pełny wykaz kursów dostępny jest on-line w Katalogu kursów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością geografia fizyczna jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego zarówno w przestrzeni jak i czasie. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian, jak również prowadzenia działalności edukacyjnej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, osłoną hydrometeorologiczną, działalnością w administracji lokalnej i państwowej zajmujących się fizjografią oraz instytucjach oświatowych i naukowych. Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych, absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody.

Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością geografia społeczno-ekonomiczna dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym, łącząc w sposób kompleksowy wiedzę o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej. Wiedza i umiejętności nabyte w toku studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach, których profil działalności jest związany z zarządzaniem i kształtowaniem środowiska, wykorzystaniem informacji przestrzennych, promocją, badaniami rynkowymi. Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych, absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością rozwój lokalny i regionalny, dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w środowisku geograficznym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej. Wiedza i umiejętności nabyte w toku studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w służbach planistyczno-zarządzających organów administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli, agencjach rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, administracją, rozwojem regionalnym, a także pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością turystyka, dysponuje wiedzą geograficzną oraz umiejętnościami organizacji turystyki i wypoczynku, a także zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi. Posiada wiedzę humanistyczną, pozwalającą na rozpoznanie potrzeb człowieka w zakresie turystyki i rekreacji oraz wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą mu podejmowanie działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów turystycznych i geografii.

Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością systemy informacji geograficznej (GIS) będzie dysponować wiedzą teoretyczną z geografii i GIS oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie zastosowań. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać programy GIS do rozwiązywania problemów badawczych z dziedziny geografii, jak również zarządzać danymi o charakterze geograficznym (przestrzennym) z zastosowaniem oprogramowania GIS i znajomością wytycznych obowiązujących w Unii Europejskiej (SDI, INSPIRE). To otwiera mu możliwości zatrudnienia w instytucjach państwowych, samorządowych i w sektorze firm prywatnych - wszędzie tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na obsługę aplikacji komputerowych przeznaczonych do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych.
Dzięki wiedzy geograficznej absolwent specjalności GIS może być bardziej kompetentnym w posługiwaniu się narzędziem, jakim są systemy informacji geograficznej, niż absolwenci kierunków technicznych: geodezji i informatyki. Już obecnie nasi absolwenci, specjalizujący się w systemach informacji geograficznej, skutecznie konkurują na rynku pracy z absolwentami kierunków technicznych.

Zobacz także: Dziekanat ds studenckich

  Next >>


(-1-) (2) (3)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional