Dydaktyka Geografii

strona Uniwersytetu Jagiellońskiego   strona Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Strona główna Strona główna Dydaktyka przedmiotowa Praktyki Badania Linki Kontakt

Dydaktyka geografii
Zapisy na kurs dydaktyki 2018/2019
Dydaktyka przyrody
Absolwent na rynu pracy
Dydaktyka geografii dla biologów

Dydaktyka przyrody

Liczba godzin: 60 (30 W + 30 C,H)
Semestr: wiosenny
Forma zaliczenia: egzamin
ETCS:brak ostatecznych ustaleń

Warunki wstępne Ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ: Psychologia i Pedagogika ogólna oraz Psychologia i Pedagogika na poziomie SzP, a także Dydaktyka geografii. Kurs ten przeznaczony jest głównie dla studentów studiów biologiczno-geograficznych, którzy podczas studiów zaliczają przedmioty związane z chemią, fizyką, anatomią, botaniką etc. Pozostali studenci musza zdawać sobie sprawę, że do nauczania przyrody wymagana jest oprócz uprawnień pedagogicznych wiedza merytoryczna z ww dziedzin, czego potwierdzeniem jest zaliczenie podczas studiów odpowiednich kursów ("Biologia dla przyrodników").

Zajęcia w roku akademickim 2017/18 będą odbywały się w semestrze wiosennym (wyłącznie dla osób które ukończyły kursy Psychologia i Pedagogika na poziomie SzP.)


Zarys treści
Metodologia praktycznego prowadzenia zajęć z przedmiotu "Przyroda" w szkole podstawowej. Podstawy programowe bloku przedmiotowego "Przyroda": cele edukacyjne i zadania szkoły. Dobór i układ treści kształcenia; cele nauczania przyrody; metody i techniki nauczania-uczenia się; standardy osiągnięć i wymagań, systemy oceniania. Podstawowe formy: lekcja w klasie, terenie i muzeum, wycieczka. Zasady kierowania pomiarami wykonywanymi przez uczniów, prowadzeniem dokumentacji i prezentacji wyników obserwacji i doświadczeń; organizacja pracy indywidualnej i zespołowej. Podstawowe metody kształcenia obserwacja, eksperyment, metoda problemowa. Źródła informacji o środowisku; podręcznik szkolny, praca domowa. Rodzaje i sposoby wykorzystania środków dydaktycznych.

Literatura
Arciszewska E., Dylak S., (red.), 2005, Nauczanie przyrody, CODN, Warszawa
Szpilska A., [i in.] 2000, Poznajemy tajemnice przyrody : poradnik dla nauczycieli przyrody
      Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Świtalski E., 1985, Szkolne koła geograficzne i turystyczno-krajoznawcze, WSiP, Warszawa.

Creative Commons License
Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons