Konferencja naukowa „Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych” Kraków-Rabka 10-12.09. 2018

Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych” organizowanej w Krakowie i w Karpatach Zachodnich przez Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja jest organizowana pod patronatem  Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Spotkanie to odbędzie się w 50-lecie powołania Zakładu Geomorfologii w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz opublikowania przez Profesora Ludwika Kaszowskiego pierwszej w Polsce pracy fluwialnej o efektach mnożnikowych. Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników wieloletnich badań geomorfologów hydrotechników i hydrologów krakowskich realizowanych w korytach rzek karpackich. Jest to więc okazja do prezentacji wyników całego środowiska krakowskiego. W konferencji zapowiedzieli udział przedstawiciele IGiGP UJ, IG UP, IGiPZ PAN, IOP PAN, Politechniki Krakowskiej. Konferencja rozpocznie się sesją referatową w IGiGP UJ w Krakowie, a następnie będzie kontynuowana w Rabce-Zdrój i w wybranych dolinach rzek karpackich. W Rabce-Zdrój przewidywana jest też sesja posterowa. Sesja terenowa planowana jest w dolinach: Raby, Mszanki, Dunajca, Białki, Białego Dunajca, Czarnego Dunajca, Skawy. Liczba uczestników może wynosić 50 osób. Wstępne koszty planowane są na około 450 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: transport, nocleg, wyżywienie i materiały konferencyjne.

Komunikat drugi ukarze się na początku marca wraz z formularzem zgłoszeniowym, zapraszamy do udziału w konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Elżbieta Gorczyca          prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Komunikat1

Komunikat2

Formularz_zgloszeniowy.doc

Formularz_zgloszeniowy.pdf

XI Zjazd Geomorfologów Polskich

W dniach 13-15 września 2017 r. odbył się XI Zjazd Geomorfologów Polskich pod hasłem “Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby”. Organizatorami Zjazdu byli pracownicy Zakładu Geomorfologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Maciej Dłużewski. W Zjeździe  uczestniczyło 137 osób reprezentujących prawie wszystkie ośrodki naukowe w Polsce oraz goście z Litwy i Ukrainy.

W trakcie zjazdu wręczono nagrody im. prof. Stefana Kozarskiego za najlepsze prace doktorskie  w zakresie geomorfologii obronione w roku 2016. Nagrody otrzymali: dr Katarzyna Biejat (promotor rozprawy dr hab. Bogdana Izmaiłow), dr Michał Łyp (promotor rozprawy prof. dr hab. Kazimerz Krzemień), dr Eliza Płaczkowska (promotor rozprawy prof. dr hab. Kazimerz Krzemień) oraz dr Karol Tylmann.

Podczas obrad odbyły się 3 sesje planarne, 9 sesji tematycznych oraz 2 sesje posterowe. Łącznie wygłoszono 99 referatów i zaprezentowano 42 postery. Miały miejsce także 2 sesje terenowe: zagraniczna w Maroku i krajowa w obrębie Mazowsza (okolice Warszawy i Wysoczyzna Ciechanowska).

Odszedł Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski

Dnia 6 czerwca 2017 roku zmarł ś.p. Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE Emerytowany pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu w latach 1994–1996, wybitny geomorfolog. Kapłan i zakonnik Zgromadzenia OO. Paulinów. Geografia była wielką miłością i pasją życia Ojca Ludwika, którą poświęcił jedynie dla Boga i posługi kapłańskiej. Człowiek niezwykle prawy, wyjątkowo skromny i życzliwy. Wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń geografów. Do końca swych dni wspierał nas swą wiedzą, mądrością i modlitwą.

192460

Ludwik Kaszowski

Konferencja „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”

Wydzial Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowy Instytut Geologiczny -Panstwowy Instytut Badawczy oraz Komitet Badań Czwartorzędu PAN zapraszają na  XXIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową z cyklu „Stratygrafia plejstocenu Polski” poświęconą zagadnieniom Czwartorzędu pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej. Konferencja odbędzie się w dniach 4-8 września 2017 r. w miejscowości Wawrzykowizna koło Bełchatowa.

Szczegółową prezentacją będą objęte złożone w rowie Kleszczowa plejstoceńskie osady różnego wieku i różnej genezy, które mają kluczowe znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Polski Środkowej. Kolejnym, ważnym problemem poruszonym podczas sesji terenowych konferencji będzie warciańska strefa marginalna, opierająca się o północno-zachodnie stoki Pasma Przedborsko-Małogoskiego, przekształcona w warunkach klimatu peryglacjalnego. Ponadto poruszony będzie wątek paleogeograficzny dotyczący doliny Luciąży na Równinie Piotrkowskiej, która była badana przy okazji interesujących rekonstrukcji archeologicznych. Przedstawiona zostanie także historia formowania i wypełniania wybranych zbiorników jeziorno-torfowiskowych znajdujących się na obszarze Kotliny Szczercowskiej.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

  •  do 15.03.2017. – przesłanie karty uczestnictwa
  • do 31.03.2017. – Komunikat II
  • do 15.05.2017. – przesłanie streszczenia referatu lub posteru
  • od 5.11.2016. do 31.05.2017. – wpłata kosztów udziału w konferencji
  • do 31.07.2017. – Komunikat III
  • 04.09.2017. – początek XXIV Konferencji
  • 01.10.2017. – termin składania artykułów do wybranych czasopis

Więcej informacji w Komunikacjenr 1 stratygrafia2017

XI ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH

Geomorfolodzy z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do uczestnictwa w XI Zjeździe Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, który odbędzie się pod hasłem “Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby”.

Zjazd odbędzie sie w Warszawie w dniach 13-15 września 2017 roku.

Celem XI Zjazdu Geomorfologów Polskich jest przedstawienie wyników badań geomorfologicznych prowadzonych w Polsce i w innych strefach morfoklimatycznych, od Svalbardu po Saharę. Zapraszeni są wszyscy, którzy chcą zaprezentować wyniki dotyczące zarówno zagadnień paleogeograficznych, jak i procesów współ- czesnych z zakresu m.in. geomorfologii fluwialnej, fluwialno-denudacyjnej, glacjalnej, litoralnej, eolicznej, krasowej. Zaproszone sa  również wszystkie osoby prowadzące badania  dotyczące uwarunkowań rozwoju rzeź- by, w tym uwarunkowań litologicznych, strukturalnych, klimatycznych i antropogenicznych. Oddzielna sesja poświęcona zostanie najnowszym metodom badań terenowych, laboratoryjnych i GIS stosowanym w geomorfologii, które szczególnie w ciągu ostatnich lat charakteryzuje bardzo dynamiczny rozwój.  Do czynnego uczestnictwa w Zjeździe SGP zaproszeni są też przedstawicieli dyscyplin pokrewnych, w tym geologów, hydrologów, chemików, biologów, archeologów.

Więcej informacji znajduje sie na stronie: http://sgp.home.amu.edu.pl/pl/aktualnosci

Tatrzańskie warsztaty geomorfologiczne

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Tatrzański Park Narodowy serdecznie zapraszają na Tatrzańskie Warsztaty Geomorfologiczne, które odbędą się w Zakopanem, w dniach 20-23 września 2015 roku. Warsztaty mają stworzyć platformę do dyskusji wyników badań geomorfologicznych prowadzonych przez różne zespoły w Tatrach oraz ich rozpowszechnienia w środowiskach zainteresowanych Tatrami – nauczycieli akademickich i szkolnych lub zawodowo związanych z Tatrami – pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, przewodników tatrzańskich, pracowników agencji turystycznych oraz członków klubów wysokogórskich i jaskiniowych.

Panorama 23W trakcie pięciu sesji terenowych, będą dyskutowane zagadnienia dotyczące ewolucji i współczesnych przemian rzeźby Tatr oraz będą prezentowane wybrane metody badawcze (np.lichenometryczna, młotek Schmidta). Każda z sesji terenowych będzie dedykowana innej tematyce.

Ważne terminy: Zgłoszenie uczestnictwa: 30 kwietnia 2015, Nadesłanie streszczenia wystąpienia: 15 maja 2015, Wniesienie opłaty konferencyjnej: 15 maja 2015

Konferencja pt. „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”

DSCF7262Piąta konferencja z cyklu Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek pt. NAUKA TATROM, poświęcona będzie aplikacyjnemu charakterowi badań naukowych w Tatrach. Konferencja odbędzie się 24–26 września 2015 r. w Zakopanem. Organizatoram konferencji są Tatrzański Park Narodowy oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Odział Krakowski. Konferencja tradycyjnie będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:Nauki o Ziemi, Nauki biologiczne oraz Człowiek i środowisko. W trakcie konferencji prezentowane będą wyniki badań (aktualnie prowadzonycch oraz planowanych w przyszłości), zmierzających do wypracowania zasad lepszej ochrony środowiska przyrodniczego Tatr, przy zachowaniu ich dotychczasowych funkcji edukacyjnych, turystycznych i sportowych.

Więcej informacji o konferencji znajduje się tutaj

Kongres Geografów Polskich “Granice Geografii”w Lublinie

DSCF8468W czerwcu 2015 r w Lublinie będzie miał miejsce Kongres Geografów Polskich, który odbędzie się w 70 rocznicę utworzenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Katedry Geografii Ogólnej. Kongres odbywać się będzie pod hasłem „Granice geografii”,a złożą się na niego LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich. W zamierzeniu inicjatorów tego wydarzenia naukowego powinna to być doskonała okazja, zarówno do dyskusji nad kondycją współczesnej polskiej geografii, zarysowującymi się jej nowymi polami badawczymi oraz nad możliwościami aplikacji i komercjalizacji wiedzy geograficznej, zarówno w jej wymiarze fizycznym, jak i społeczno-ekonomicznym.

Więcej informacji znajduje się tutaj

Konferencja Regionalna IAG/AIG „Gradualism vs catastrophism in landscape evolution” (Barnaul, Russia, July 2-4, 2015)

W dniach 2-4 lipca 2015 r odbędzie się w Barnaul (Rosja) regionalna konferencja IAG/AIG „Gradualism vs catastrophism in landscape evolution”. Konferencja organizowana jest w Uniwersytecie Ałtajskim przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (IAG) oraz Asocjację Geomorfologów Rosyjskich  (RuAG).

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie: http://iag2015.rurs.net/