Dr Wojciech Maciejowski

Lach J., Maciejowski W., 1996, Ochrona przyrody i parki narodowe w Europie, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata – t. V Europa, (red.) A. Jelonek, OPRESS, Kraków: 68-73.

Maciejowski W., Makieła Z., 1996, Luksemburg, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata – t. V Europa, (red.) A. Jelonek, OPRESS, Kraków: 322-324.

Denisiuk Z., Maciejowski W., 1997, Ochrona przyrody na świecie, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata – t. IX Ziemia, (red.) A. Jelonek, OPRES, Kraków: 162-176.

Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 1998, Dolina Kościeliska – przewodnik terenowy, Przewodnik terenowy na Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną „Geografia na progu trzeciego tysiąclecia”, Kraków: 1-26.

Maciejowski W., 1998-2000, Przeglądowy Atlas Świata – tomy Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australazja i Antarktyka, Azja, Europa, red. R. Mydel, J. Groch, FOGRA, Kraków. Razem 26 podrozdziałów i 52 mapy tematyczne w rozdziałach Środowisko przyrodnicze poszczególnych kontynentów.

Maciejowski W., 1999, Stan i ochrona środowiska naturalnego Polski, Informator PTG Oddział w Krakowie 1997/98 i 1998/99, Kraków: 57-61.

Maciejowski W., 1999, Iran od Morza Kaspijskiego do Zatoki Perskiej, Informator PTG Oddział w Krakowie 1997/98 i 1998/99, Kraków: 71-75.

Maciejowski W., 1999, Ochrona przyrody w krajach Unii Europejskiej, Informator PTG Oddział w Krakowie 1997/98 i 1998/99, Kraków: 87-91.

Maciejowski W., 1999, W starych miastach perskich, Informator PTG Oddział w Krakowie 1997/98 i 1998/99, Kraków: 105-108.

Maciejowski W., 2000, Sieć rzeczna i jeziora Iranu, Kwartalnik Geograficzny 1999, 4, Gdańsk: 74-78.

Maciejowski W., 2000, Zmiany stosunków wodnych w okresie 1933-1998 w zlewni Racławki i Szklarki na Wyżynie Krakowskiej, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geograficzne 105, Kraków: 257-286.

Drewnik M., Kacprzak A., Maciejowski W., 2000, Zróżnicowanie mezofauny poziomów ektohumusowych gleb Bieszczadów, Roczniki Bieszczadzkie 1999, 8, Kraków: 271-290.

Maciejowski W., 2001, Changes of natural landscape in Beskid Niski Mts during 1938-1998 on example of Ropianka stream catchment, Ekológia, vol. 20, Supplement 3/2001, Bratislava: 100-109pdf

Maciejowski W., 2001, Isfahan – irański Kraków, Geografia w Szkole, WSiP, 3, Warszawa: 170-172.

Maciejowski W., 2001, W parkach narodowych Wysp Kanaryjskich, Orzeł Skalny V, 18, Pol. Tow. Tatrz., Chrzanów: 13-14.

Maciejowski W., 2001, Cejlon – Wyspa Perłowa, Orzeł Skalny V, 19, Pol. Tow. Tatrz., Chrzanów: 16-18.

Maciejowski W., 2001, Model zmian środowiska przyrodniczego zlewni Rudawki na Wyżynie Krakowskiej, [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, (red.) German K., Balon J., Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 375-382.

Maciejowski W., 2001, Zmiany użytkowania ziemi i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w zlewni górnej Wilszni (Beskid Niski) w okresie 1920-2000, [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, (red.) German K., Balon J., Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 674-682.

Balon J., German K., Maciejowski W., Ziaja W., 2001, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na funkcjonowanie Karpat Polskich, [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, (red.) German K., Balon J., Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 534-542.

Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask Karteczka J., 2001, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, Wyd. TPN, Zakopane, s. 1-120.

Maciejowski W., 2001-2002, Atlas Polski. Tom 1 – Przyroda, Społeczeństwo, Gospodarka i Tom 2 – Województwa, red. R. Mydel, FOGRA, Kraków. Razem 20 podrozdziałów i 26 map tematycznych (w tym 16 współautorskich) w rozdziałach Środowisko przyrodnicze Polski i województw.

Maciejowski W., 2002, W parkach narodowych północnych Węgier, Orzeł Skalny VI, 21, Pol. Tow. Tatrz., Chrzanów: 18-19.

Maciejowski W., 2002, Grecja – W górach Pindos, Orzeł Skalny VI, 23, Pol. Tow. Tatrz., Chrzanów: 19-20.

Maciejowski W., 2003, Przyczyny i skutki przemian stosunków wodnych na Wyżynie Krakowskiej, [w:] Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, J. Lach (red.), Kraków: 61-67.

Maciejowski W., 2003, Brač – wyspa białego marmuru (Chorwacja), Orzeł Skalny VII, 25, Pol. Tow. Tatrz., Chrzanów: 18-19.

Maciejowski W., 2003, Przez Saską Szwajcarię, Orzeł Skalny VII, 26, Pol. Tow. Tatrz., Chrzanów: 18-19.

Balon J., Maciejowski W., 2003, Wincenty Pol (1807-1872), Orzeł Skalny VII, 27, Pol. Tow. Tatrz., Chrzanów: 12.

Maciejowski W., 2003, Sri Lanka – w kraju Syngalezów i Tamilów, Z. Górka, J. Więcław (red.), PTG Oddział w Krakowie, Kraków: 112-125.

Maciejowski W., 2003, Z wyspy na wyspę (Kanaryjską), Z. Górka, J. Więcław (red.), PTG Oddział w Krakowie, Kraków: 201-211.

Maciejowski W., 2004, Lesbos – grecki skrawek Azji, Orzeł Skalny VIII, 32, Pol. Tow. Tatrz., Chrzanów: 16-17.

Maciejowski W., 2005, Ośrodki pielgrzymkowe buddyzmu na Sri Lance, [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Pielgrzymki a sakralizacja przestrzeni, Peregrinus Cracoviensis, 16, 259-270.

Maciejowski W., 2005, Relacje człowiek-środowisko w strefie wybrzeża morskiego na przykładzie wyspy Lesbos (Grecja), [w:] J. Jurek (red.), Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych, Instytut Nauk o Morzu US – PTG Oddz. w Szczecinie, Szczecin, 29-31.

Maciejowski W., 2005, Na wybrzeżu Czarnogóry – cz. I, Orzeł Skalny 33, PTT Oddz. Chrzanów, 22-23.

Maciejowski W., 2005, Na wybrzeżu Czarnogóry – cz. II, Orzeł Skalny 35, PTT Oddz. Chrzanów, 24-25.

Maciejowski W., 2005, W górach Iranu – cz. I, Orzeł Skalny 36, PTT Oddz. Chrzanów, 29-30.

Maciejowski W., Warych-Juras A., Więcław-Michniewska J., 2005, Na wyspie Lesbos, [w:] Z. Górka, J. Więcław-Michniewska (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, t. II, Pol. Tow. Geogr. Oddz. w Krakowie, 39-45.

Maciejowski W., Więcław-Michniewska J., 2005, Dookoła Grecji – od Aten do Aten, [w:] Z. Górka, J. Więcław-Michniewska (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, t.II, Pol. Tow. Geogr. Oddz. w Krakowie, 84-91.

Balon J., Maciejowski W., 2005, Wpływ huraganowego wiatru z dnia 19 listopada 2004 na krajobraz południowego skłonu Tatr, [w:] Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu, Szponar A., Horska-Schwarz S. (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, XVII, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław: 92-100. pdf

Ziaja W., Maciejowski W., 2005, Life expansion in NE Sorkapp Land, Spitsbergen, under the contempoary climate warming, [w:] Investigating Life in Extreme Environments. Book of Abstracts, European Science Foundation, 61-62.

Maciejowski W., 2006, Interrelations between relief and distribution of the beetles from family Carabidae in the karst upland landscape, Ekológia (Bratislava), vol. 25, Supplement 1/2006, Bratislava: 141-147.

Maciejowski W., Skalski T., 2006, Influence of climatic factors on distribution of the beetles from families Curculionidae and Carabidae (Coleoptera), Ekológia (Bratislava), 25, Supplement 1/2006, Bratislava: 148-158.

Maciejowski W., Kacprzak A., 2006, Influence of selected soil properties on the structure of beetle assemblages in the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland, Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe Problemy Ekologii Krajobrazu, XVI, Warszawa: 269-281. pdf

Bokwa A., Maciejowski W., 2006, Walory przyrodnicze i kulturowe ścieżek dydaktycznych w okolicach Zbiornika Dobczyckiego, [w:] Ekoturystyka szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego, Dobczyce: 50-78.

Maciejowski W., 2006, W górach Iranu – cz. II, Orzeł Skalny 37, PTT Oddz. Chrzanów, 26-27.

Maciejowski W., 2006, Meteora – zawieszone w niebie klasztory Grecji – cz. I, Orzeł Skalny 38, PTT Oddz. Chrzanów, 32-33.

Maciejowski W., 2006, Meteora – zawieszone w niebie klasztory Grecji – cz. II, Orzeł Skalny 40, PTT Oddz. Chrzanów, 31-33.

Maciejowski W., 2006, Meteora – święte klasztory Grecji, [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Peregrinus Cracoviensis, 17, 197-206.

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K. 2007. Northeastern Sorkappland landscape dynamics (Spitsbergen, Svalbard. Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sorkapplandu (Spitsbergen, Svalbard. Wydawnictwo UJ, Kraków, 93 strony (dwujęzyczna).

Maciejowski W., Michniewski A., 2007, Variations of weather on the East and West coasts of South Spitsbergen, Svalbard, Polish Polar Research 28, 2, 123-136.

Bokwa A., Caputa Z., Durło G., Maciejowski W., Wojkowski J, 2006, Zróżnicowanie warunków aktynometrycznych i termicznych w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Annales UMCS, sec. B, vol. LXI, 10: 92-97.

Maciejowski W., 2007, Wpływ cech środowiska przyrodniczego na rozmieszczenie wybranych grup chrząszczy (Coleoptera) w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyd. UJ, Kraków, 1-177.

Maciejowski W., 2007, Regionalizacja fizycznogeograficzna wyspy Cejlon, [w:] Strzyż M., Świercz A. (red.), Badania regionalne – wybrane problemy, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom III, Instytut Geografii AŚ, Oddział Kielecki PTG, Kielce: 175-183.

Maciejowski W., 2007, Regiony fizycznogeograficzne Gwatemali, [w:] Strzyż M., Świercz A. (red.), Badania regionalne – wybrane problemy, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom III, Instytut Geografii AŚ, Oddział Kielecki PTG, Kielce: 185-193.

Maciejowski W., 2007, Walory turystyczne i formy turystyki w archipelagu Svalbard (Norwegia), [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, IGiGP UJ, Kraków:123-134. pdf

Bokwa A., Caputa Z., Durło G., Maciejowski W., Wojkowski J., 2008, Meso- and microclimatic conditions in the southern part of the Cracow-Częstochowa Upland, EJPAU 11(3), #03pdf

Krzewicka B., Maciejowski W., 2008, Lichen species from the northeastern shore of Sørkapp Land (Svalbard), Polar Biology 31: 1319-1324.

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2009, Coastal Landscape Dynamics in NE Sorkapp Land (SE Spitsbergen), 1900-2005, Ambio 38, 4: 201-208pdf

Maciejowski W., 2009, Regionalizacja fizycznogeograficzna – przeszłość czy przyszłość geografii fizycznej?, [w:] Ekologia krajobrazu – perspektywy badawcze i utylitarne, Balon J., Jodłowski M. (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, XXIII, IGiGP UJ, Kraków: 115-127pdf

Ptaszycka-Jackowska D., Maciejowski W., 2011, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji, [w:] M. Mika (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, IGiGP UJ, Kraków: 57-86.

Skalski T., Kędzior R., Maciejowski W., Kacprzak A., 2011, Soil and habitat preferences of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in natural mountain landscape, Baltic Journal of Coleopterology 11 (2): 105-115pdf

Balon J., Maciejowski W., 2012, Geoekologia dla architektów krajobrazu, Wydawnictwo PK, Kraków.