Mgr Michał Jakiel

doktorant

Specjalizacje zawodowe:
geografia (magisterium i licencjat spec. gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny UJ)
politologia (magisterium spec. administracja i systemy polityczne UJ)
planowanie przestrzenne (studia podyplomowe PK)

Zainteresowania badawcze:
planowanie przestrzenne w obszarach chronionych,
zmiany struktury krajobrazu, korytarze ekologiczne,
percepcja i waloryzacja krajobrazu,
geografia regionalna, Bałkany, Turcja.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: michal.jakiel@doctoral.uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową

Inne:
Udział w projektach badawczych:
Sporządzenie bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, kierownik projektu: dr Krzysztof Ostafin – IGiGP UJ, (sierpień – listopad 2012),
Projekt planów ochrony dla obszarów Natura 2000 – Ostoja Słowińska, Przybrzeżne Wody Bałtyku i Słowińskiego Parku Narodowego – Operat zagospodarowania przestrzennego dla Słowińskiego Parku Narodowego i jego otuliny (POIŚ. 05.03.00-00-274/10), koordynacja projektu: mgr Wojciech Lewandowski – URS Polska, (wrzesień 2013 – listopad 2014),
Opracowanie Programu Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego (POIŚ. 05.01.00-00-341/10), koordynacja projektu: Stefan Jakimiuk, (wrzesień 2013 – maj 2014).
Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne (listopad 2016) Opracowanie + komentarze do mapy: http://www.zielonepodkarpacie.pl/korytarze-ekologiczne/

Stypendia i praktyki:
Stypendium naukowe w ramach programu LPP Erasmus, Fatih University (Stambuł-Turcja) – wrzesień 2011 – czerwiec 2012,
(CEEPUS) Central European Exchange Program for University Studies – Charles University  (Praga – Czechy) – luty 2015,
(CEEPUS) Central European Exchange Program for University Studies – 
University of Ljubljana (Słowenia) – listopad 2015.

Wybór  publikacji naukowych:

Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., 2016, Ochrona przyrody a planowanie przestrzenne – nowe idee i wyzwania [w:] A. Maciejewska (red.), Gospodarka Przestrzenna t. 7, Krajobraz w planowaniu przestrzennym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa s. 19-31. pdf

Jakiel M., 2016, Sytuacja prawna i struktura terytorialna Kościoła katolickiego w Turcji,
Peregrinus Cracoviensis, 26. pdf

Bernatek-Jakiel A., Krzemień K., Jakiel M., 2016, Formy sufozyjne w Bieszczadach (Karpaty Wschodnie), Roczniki Bieszczadzkie t. 23, s. 249-262. pdf

Jakiel M., 2015, Rola i jakość opracowań przyrodniczych w procedurze planistycznej na wybranym przykładzie z otuliny Słowińskiego Parku Narodowego, Problemy Ekologii Krajobrazu t. 39, s. 95-102. pdf

Jakiel M., Bernatek A., 2015, Assessment of an Ecological Network at Local Scale in the Context of Landscape Changes: A Case Study from NE Poland [w:] M. Luc, U. Somorowska, J.B. Szmańda (red.), Landscape Analysis and Planning, Springer Geography Publishing, s. 245-256. pdf

Jakiel M., Bernatek-Jakiel A., 2015, Postrzeganie wybranych typów krajobrazu przez różne grupy kulturowe na przykładzie mieszkańców Krakowa i Stambułu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 29/2015, s. 93-107. pdf

Jakiel M., 2015, Ocena atrakcyjność wizualnej krajobrazu dolinek krakowskich – możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym [w:] J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 3, IGiGP UJ, Kraków, s. 91-107. pdf

Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., Sobucki M., 2015, Zmiany w systemie sufozyjnym na stokach Kińczyka Bukowskiego (Bieszczady Wysokie), Roczniki Bieszczadzkie t. 23, s. 239-250. pdf

Lewandowski W., Kowalczyk R., Bienias S., Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., Górny M., Bienias A., Kupczyk-Kuriata P., Duduś L., Gorczewski A., Podgórski T., 2015, Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego, WWF Polska, Warszawa, ss. 148.

Jakiel M., Czerski M., 2015, Wybrane atrakcje geoturystyczne wschodniej Turcji (Wschodnia Anatolia) [w:] M. Stec, A. Wysocka, A. Michniewicz, M. Suszczewicz (red.), Przegląd Studenckich Badań Geoturystycznych, Wyd. IGiRR UWr, Wrocław, s. 18-32. pdf

Jakiel M., 2014, Problemy funkcjonowania parków krajobrazowych – na przykładzie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie [w:] K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A., Zaręba (red.), Studia krajobrazowe t. 4B, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcie analityczne. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 187–200. pdf

Bernatek A., Jakiel M., 2014, Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych obszarów w Polsce NE) [w:] A. Maciejewska (red.), Gospodarka Przestrzenna t. 3, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa s. 233-242. pdf

Jakiel M., Czerski M., 2014, Landscape perception – relationship between tourists preferences and landscape features [w:] F. Arslan (red.) Tourism, Travel and Leisure. Eastern Mediterranean Academic Research Center (DAKAM), Stambuł, s. 163–173.

Jakiel M., Bernatek A., Ostafin K., 2013, Ocena wdrażania koncepcji zielonej infrastruktury w województwie małopolskim na przykładzie autostrady A4, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 36, s. 23-33. pdf

Bernatek A., Jakiel M., 2013, Landscape Perception and Its Implications in Tourism [w:] N. Kozak, M. Kozak (red.), Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, s. 95-107.

Jakiel M. (red.), 2013, Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, IGiGP UJ, Kraków, ss. 160. pdf

Jakiel M., 2013, Ogólnopolskie Zjazdy Studenckich Kół Naukowych Geografów – ich historia i działalność [w:] M. Jakiel (red.), Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, IGiGP UJ, Kraków, s. 11-28. pdf

Jakiel M., 2011, Struktura przestrzenna elektrowni wiatrowych w Polsce i jej uwarunkowania [w:] J. Kruszewski, J. Wylandowska (red.), Panta rhei – wszystko płynie, XXIV OZSKNG, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 51-65. pdf