Technologie Informacji Geograficznej
w gospodarce przestrzennej
innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku
 
 
O projekcie
W ramach projektu Technologie Informacji Geograficznej w gospodarce przestrzennej zostały dotychczas wykonane następujące zadania:

1. ustanowiono mechanizmy sterowania projektem - powołano Komitet sterujący i Radę programową projektu
2. spośród przedstawicieli firm i instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym (potencjalnych pracodawców absolwentów nowo powstającego kierunku studiów) powołano ciało doradcze w celu konsultacji programu studiów "e-gospodarka przestrzenna"
3. uruchomiono stronę internetową projektu
4. opracowano program, efekty kształcenia oraz koncepcje poszczególnych modułów nauczania kierunku studiów "e-gospodarka przestrzenna"
5. przeprowadzono badania wśród potencjalnych pracodawców w celu analizy potrzeb pracodawców w odniesieniu do kompetencji absolwentów studiów "e-gospodarka przestrzenna"
6. przeprowadzono procedury formalnego zatwierdzenia nowego kierunku studiów. Uchwałą Senatu UJ z dnia 17.12.2014 roku utworzono nowy kierunek studiów "e-gospodarka przestrzenna"
7. opracowano w szczegółach program nauczania na kierunku studiów "e-gospodarka przestrzenna"
8. przeprowadzono działania promujące nowy kierunek studiów "e-gospodarka przestrzenna" wśród studentów studiów I stopnia na terenie Krakowa i całej Polski
9. przeprowadzono rekrutację na studia "e-gospodarka przestrzenna"
10. Zakupiono tablety i oprogramowanie do wykorzystania przez studentów studiów "e-gospodarka przestrzenna"
11. zainaugurowano studia II stopnia - "e-gospodarka przestrzenna" w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w roku akademickim 2015/2016
Działania
Finansowanie
Zespół
Aktualności
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych