[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Egzamin magisterski

Tryb postępowania przed egzaminem magisterskim


<< Back  

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego - Geografia

1. Znaczenie procesów diastroficznych, wulkanizmu, plutonizmu i metamorfizmu w kształtowaniu powierzchni Ziemi.

2. Plan a mapa; odwzorowania kartograficzne - istota, rodzaje, charakterystyka.

3. Metody stosowane w kartografii (jakościowe, ilościowe, powierzchniowe, redagowanie mapy)

4. Metody interpretacji zdjęć lotniczych

5. Satelitarne systemy teledetekcji środowiska.

6. Geometryczne i fotograficzne właściwości zdjęć lotniczych. Zniekształcenia na zdjęciach i ich korekcja - przetwarzanie zdjęć.

7. Interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych w zakresie geologii, geomorfologii, hydrologii, gleb, roślinności oraz zagadnień społeczno-ekonomicznych.

8. Zdjęcia satelitarne jako źródło informacji.

9. Podstawy systemów informacji geograficznej: dane przestrzenne i atrybuty, cechy danych.

10. Typy baz danych w systemach informacji geograficznej; zarządzanie bazami.

11. Podstawowe metody analizy przestrzennej w geografii.

12. Klasyfikacja czynników i procesów geomorfologicznych.

13. Rozwój rzeźby w klimacie zimnym, wysokogórskim, umiarkowanym, suchym i półsuchym, gorącym wilgotnym.

14. Strukturalne uwarunkowania rzeźby. Teorie rozwoju rzeźby.

15. Cechy rzeźby polodowcowej na obszarach górskich i nizinnych.

16. Prawidłowości rozmieszczenia gleb na kuli ziemskiej.

17. Naturalne i antropogeniczne zagrożenia pokrywy glebowej.

18. Modele ogólnej cyrkulacji atmosferycznej i cyrkulacji lokalnej.

19. Czynniki i procesy klimatotwórcze.

20. Wzrost efektu cieplarnianego i dziura ozonowa jako przejaw antropopresji na globalne warunki klimatyczne.

21. Strefy i piętra klimatyczne na kuli ziemskiej.

22. Metody ustalania wielkości elementów bilansu wodnego.

23. Zjawiska ekstremalne - ich przyczyny, skutki.

24. Antopogeniczne przemiany stosunków wodnych w Polsce.

25. Chemizm i dynamika wód oceanicznych.

26. Czynniki lodowcotwórcze. Typy lodowców i ich rozmieszczenie.

27. Rozmieszczenie i gęstość zaludnienia. Procesy urbanizacyjne na świecie.

28. Poziom i zmiany ruchu naturalnego, przyczyny zmian.

29. Czynniki kształtujące osadnictwo. Osadnictwo wiejskie, jego zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne.

30. Strefy podmiejskie, ich funkcje i zasięg.

31. Definicje miasta. Funkcje miast. Hierarchia miast i systemy osadnicze.

32. Struktura przestrzenna miast, jej wewnętrzne zróżnicowanie. Fizjonomia miast i użytkowanie ich przestrzeni.

33. Dawne i nowe mniejszości narodowe w Polsce oraz innych państwach Europy - problemy kulturowej adaptacji.

34. Rola środowiska geograficznego w rozmieszczeniu produkcji rolniczej. Potrzeby żywnościowe współczesnego świata.

35. Wpływ warunków społecznych i przyrodniczych na lokalizację obiektów przemysłowych (czynniki lokalizacji).

36. Ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i ekologiczne skutki industrializacji.

37. Rola granic politycznych we współczesnym świecie.

38. Proces globalizacji.

39. Przemiany rolnictwa i produkcji żywności na świecie.

40. Rolnictwo polskie w UE - szanse i zagrożenia.

41. Rozmieszczenie upraw, obrót zbożami na świecie.

42. Bariery rozwoju rolnictwa w krajach rozwijających się.

43. Rolniczo-leśna i rekreacyjna funkcja gór.

44. Przyczyny i skutki migracji międzynarodowych - przykłady.

45. Liczba ludności na świecie - przyczyny i skutki zmian.

46. Zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej pod względem poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego.

47. Czynniki historyczne i polityczne wpływające na powstanie dysproporcji w rozwoju regionalnym Europy

48. Porównaj relacje między "przemysłem" i "środowiskiem" w industrialnych i postindustrialnych strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego.

49. Przestrzeń turystyczna: walory turystyczne przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.

50. Podział ruchu turystycznego według różnych kryteriów.

51. Światowy ruch turystyczny: wielkość, kraje pochodzenia i kraje docelowe turystów.

52. Środowisko przyrodnicze jako system czterowymiarowy.

53. Granice w środowisku przyrodniczym.

54. Zanikanie gatunków, bioróżnorodność.

55. Struktura środowiska przyrodniczego.

56. Strefowość i piętrowość w środowisku przyrodniczym.

57. Zasady typologii krajobrazu i regionalizacji fizycznogeograficznej.

58. Geneza i rozwój środowiska przyrodniczego Polski.

59. Makroregiony fizycznogeograficzne w Polsce - charakterystyka wybranego.

60. Funkcje Karpat i ich znaczenie w skali kraju

61. Zaburzenia równowagi wielkich geosystemów na Ziemi.

62. Problem politycznej przynależności mórz w kontekście ich gospodarczego wykorzystania i ochrony.

63. Przemiany polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej kraju oraz w procesie łączenia polskiej gospodarki ze strukturami UE.

64. Światowa strategia i międzynarodowa współpraca w ochronie środowiska.

65. Rola i znaczenie umów międzynarodowych i konwencji.

66. Terytorialne zróżnicowanie degradacji środowiska geograficzngeo Polski.

67. Związki krajowego systemu przyrodniczych obszarów chronionych z systemami europejskimi i UE.

68. Historyczne uwarunkowania i współczesne zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce.

69. Przemiany sieci transportu i infrastruktury technicznej w Polsce.

70. Rozwój zrównoważony, idea, historia, znaczenie.

71. Parki narodowe, parki krajobrazowe - zadania, problemy.

72. Przeszłość , teraźniejszość i przyszłość systemu energetycznego świata.

73. Człowiek-społeczeństwo-przestrzeń. Percepcja przestrzeni a zachowanie człowieka.

74. Patologie społeczne w ujęciu terytorialnym - przyczyny zróżnicowań.

75. Jakość życia - składowe i pomiar.

76. Dostępność przestrzenna jako wymiar szans życiowych.

77. Najważniejsze czynniki lokalizacji usług.

78. Sytuacja surowcowa i restrukturyzacja tradycyjnych gałęzi przemysłu w Polsce.

79. Dostępność do usług i poziom życia w Polsce.

80. Przestrzenne zróżnicowanie inwestycji zagranicznych oraz przedsiębiorczości lokalnej w Polsce.

81. Regiony sukcesu i regiony problemowe w Polsce.

82. Cechy problemu badawczego; weryfikacja hipotez naukowych.

83. Empirystyczna koncepcja nauki. Paradygmaty.

84. Renesansowo-oświeceniowy ideał nauki: dominacja wzorców wyjaśniania wywodzących się z nauk przyrodniczych.

85. Scientyzm, pozytywizm, filozofia życia a empirystyczna tradycja wyjaśniania w geografii.

86. Współczesne konflikty zbrojne - przykład: przyczyny, konsekwencje polityczne, gospodarcze, kulturowe.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-25

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional