[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stacjonarne studia geograficzne

Stacjonarne studia geograficzne

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia


<< Back  

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

2-letnie stacjonarne magisterskie studia uzupełniające na kierunku Geografia
Specjalności: funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego; hydrologia, meteorologia i klimatologia; geografia społeczno-ekonomiczna; rozwój lokalny i regionalny; turystyka; systemy informacji geograficznej.

O przyjęcie na stacjonarne studia geograficzne drugiego stopnia na UJ mogą ubiegać się wszystkie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium) na dowolnym kierunku. Osoby, które ukończyły studia bardzo odbiegające od studiów geograficznych muszą się liczyć z koniecznością zaliczenia w toku studiów zajęć uzupełniających podstawowe wykształcenie geograficzne.

Rejestracja kandydatów, terminy

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów magisterskich jest zobowiązana założyć w systemie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) indywidualne konto na stronie www.erk.uj.edu.pl, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na studia geograficzne oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia (w tym opłata). Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto ERK oraz wypełniają formularz elektroniczny. Podczas rejestracji na studia kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów - są one potrzebne dopiero przy wpisie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz innych ważnych rzeczy można uzyskać na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Zasady rekrutacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, która dotyczy motywacji i przygotowania kandydata do podjęcia studiów na wybranej specjalności oraz jego zainteresowań i planowanej pracy magisterskiej.

Specjalności i limit miejsc

Rekrutacja na studia magisterskie odbywa się na daną specjalność. Kandydat przedstawia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej listę specjalności uszeregowaną zgodnie z własnymi preferencjami. Liczba miejsc na specjalnościach jest ograniczona

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów są zobowiązane do dokonania w odpowiednim terminie wpisu na studia oraz złożenia w sekretariacie studenckim Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odpowiednich dokumentów zgodnie z listą zamieszczoną w systemie ERK.

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku geografia można uzyskać w Dziale Rekrutacji na Studia UJ
(Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24)
  tel. 12-663-14-01
  tel. 12-663-14-08
  tel. 12-663-14-09
  e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00.

Zobacz także: Dziekanat ds studenckich

<< Back  


(1) (2) (-3-)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional