[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

Stanowisko: st. specj. ds. administracyjnych

Funkcja: koordynator ds. projektów i współpracy międzynarodowej

 

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.43

Phone +48/12-664-5303

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-01-02.

Konsultacje:
Terminy konsultacji (consultation hours for students):
wtorek (Tuesday) 13.30 - 15.00
czwartek (Thursday)9.00 - 10.00


------------------
NIEOBECNOŚCI:
3-5.01.2019 - zw. lekarskie

PLANOWANE NIEOBECNOŚCI (planned absence at work):
15-18.01.2019 - urlop
4-7.02.2018 - wyjazd służbowy
10-20.03.2019 - wyjazd służbowy


 

Koordynator ERASMUS+Studia w IGiGP UJ
Organizacja i administracja wymiany w ramach sieci GEOREGNET (CEEPUS)
Administracja wymiany w ramach sieci CEE-GIS (CEEPUS)
Obsługa administracyjna pobytu stażystów zagr. w IGiGP UJ
Pełnomocnik ds. studenckich praktyk zawodowych w IGiGP UJ
Pełnomocnik ds. praktyk terenowych w IGiGP UJ
Przedstawiciel IGiGP ds. Festiwalu Nauki w Krakowie (organizacja prezentacji)

----------------------------- Udział w projektach (aktualnie)
Konsultant merytoryczny ds programów stażowych na kierunku e-gospodarka przestrzenna w projekcie "Wysokiej jakości staże zawodowe rozwijające kompetencje dla studentów i studentek kierunków biologicznych i nauk o Ziemi UJ" (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój)(2017, 2018)

Autorka scenariuszy lekcji, prowadząca zajęcia warsztatowe w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020) (2017, 2018, 2019)

Koordynacja i realizacja w IGiGP zajęć popularyzujących naukę w ramach projektu „Małopolska Noc Naukowców 2018-2019” (finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 818217 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”)

----------------------------- Dydaktyka (aktualnie)

Współprowadzenie zajęć: "Zarządzanie projektami" na kierunku e-gospodarka przestrzenna (SUM)2018/19 (koordynatorka kursu i współprowadzenie zajęć w latach 2016/17, 2017/18)

Koordynatorka kursu "Praktyka zawodowa" na kierunku geografia (st. lic)

----------------------------- Kierownik projektów
Kierownik projektów ERANET-MUNDUS i ERANET PLUS (program ERASMUS-MUNDUS) w UJ (2012 - 2016)

Kierownik projektu "PINaP - Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych" współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)(2013-2015)(pok. 3.43, tel. 664-53-03)

Ogłoszenia

2019-01-11: K. Rotter-Jarzębińska - konsultacje w dniach 15 i 17 stycznia są odwołane. (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-01-02: mgr K. Rotter-Jarzębińska - konsultacje w dn. 3.01.2019 odwołane (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-04

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional