Antoni Jackowski, Izabela Sołjan

2. Periodyzacja dziejów geografii uniwersyteckiej (krakowskiej)


1. Okres do 1849 roku 
 • Okres odrodzenia – „złoty wiek geografii krakowskiej” (1450-1620)
 • Okres Komisji Edukacji Narodowej i próby reformy Uniwersytetu (1773-1849);

2. Lata 1849-1918 – tworzenie podstaw nowożytnej geografii polskiej 

 • Okres 1849-1852 – Wincenty Pol i pierwsza polska Katedra Geografii
 • Okres 1877-1918 – reaktywacja geografii, początki aktywności uniwersyteckiej Ludomira Sawickiego i Jerzego Smoleńskiego;

3. Okres międzywojenny (1919-1939). Kształtowanie się „krakowskiej szkoły geograficznej”.

4. Lata drugiej wojny światowej (1939-1945)

5. Lata 1945-1952 – okres „rozruchu” i zmian organizacyjnych;

6. Lata 1952 -2005 – okres wszechstronnego rozwoju;

7. Okres po 2005 – nowe perspektywy rozwoju. 


We wszystkich okresach bardzo wyraźnie zaznaczały się główne kierunki aktywności geografów, które zmierzały do:
 • pobudzania i rozwijania świadomości geograficznej,
 • przeciwdziałania próbom eliminacji geografii z życia uniwersyteckiego,
 • tworzenia warunków umożliwiających rozwój nowożytnej geografii,
 • promowania nowych pól badawczych,
 • tworzenia modelu akcji ekspedycyjnej,
 • rozwoju kadry naukowej,
 • podejmowania działań typu organizacyjnego, 
 • współpracy ze środowiskiem nauczycielskim, 
 • kształtowania uniwersyteckiego programu nauczania geografii.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przygotowanie stron oraz oprawa graficzna: Marek Drewnik