[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2001 roku

Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie

Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie

German K., Balon J. (red.), 2001, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 814.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: Marian Harasimiuk, Janusz Janecki, Leon Kozacki, Stefan Kozłowski, Jan Lach, Barbara Obrębska-Starkel, Maciej Pietrzak, Andrzej Richling, Krzysztof H. Wojciechowski, Wiesław Ziaja

ISBN 83-88424-11-4

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 

Strona tytułowa

Pełny tekst w języku polskim (256 KB)

Jarosław Balon, Krystyna German 

 s. 23-27

Przemiany a funkcjonowanie środowiska przyrodniczego jako interdyscyplinarny problem badawczy

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (149 KB)

Maciej Pietrzak 

 s. 28-36

Przemiany krajobrazu - główne procesy przestrzenne

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.2 MB)

Stefan Kozłowski 

 s. 37-42

Konsekwencje przyrodnicze procesów transformacji gospodarczej w Polsce

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.4 MB)

Maciej Przewoźniak 

 s. 45-52

Dynamika i ewolucja środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej w Polsce - przyczyny, skutki, prognoza

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (183 KB)

Mariusz Kistowski, Gabriela Fiutowska,Ewa Mączka, Joanna Ruczyńska 

 s. 53-62

Dynamika środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej a konflikty funkcjonalne na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.8 MB)

Henryk Janukowicz 

 s. 63-71

Badania próchnicy leśnej gleb bielicoziemnych w falistym mikrokrajobrazie wyspy Wolin

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (8.6 MB)

Wojciech Staszek 

 s. 75-82

Wpływ melioracji torfowisk wysokich i przejściowych na funkcjonowanie geosystemów obszarów pojeziernych

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (7.6 MB)

Halina Grobelska 

 s. 83-91

Rozwój strefy brzegowej podpiętrzonych jezior na przykładzie Zbiornika Pakoskiego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.5 MB)

Maria Szyszkiewicz-Golis 

 s. 92-99

Zmiany użytkowania ziemi a struktura krajobrazu rolniczego Wielkopolski na przykładzie zachodniej części zlewni Rowu Wyskoć

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.7 MB)

Rafał Kot 

 s. 100-107

Zmiany przestrzenne geokompleksów wybranego obszaru Parku Krajobra-zowego Doliny Dolnej Wisły w okresie ostatnich osiemdziesięciu lat

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (6.9 MB)

Jolanta Brzóska 

 s. 107-112

Aktualne i potencjalne konflikty w środowisku przyrodniczym gmin Pniewy i Rokietnica

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (163 KB)

Jarosław Kubiak 

 s. 113-118

Hałas jako element skażenia środowiska życia człowieka na przykładzie geosystemu miasta Poznania

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.1 MB)

Andrzej Macias 

 s. 119-127

Antropogeniczny przepływ materii i energii w wybranych miastach Wielkopolski

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.1 MB)

Alfred Kaniecki 

 s. 128-134

Dziejowe przemiany środowiska miejskiego na przykładzie Poznania

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (177 KB)

Iwona Matuszyńska 

 s. 135-141

Zmiany w obrębie zabudowy jednorodzinnej aglomeracji Poznania

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Sylwia Bródka 

 s. 142-148

Zmiany przestrzeni rekreacyjnej Sierakowa w latach 1975-1997

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (173 KB)

Aleksandra Kowalczyk 

 s. 149-158

Przekształcenia środowiska przyrodniczego strefy okołomiejskiej wskutek rozwoju miasta na przykładzie Bydgoszczy

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.9 MB)

Romana Koczorowska 

 s. 158-163

Wpływ kompleksu paliwowo-energetycznego na wybrane elementy bilansu wodnego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (146 KB)

Dariusz Brykała 

 s. 164-171

Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji młynów wodnych w zlewni Skrwy

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (6.7 MB)

Dariusz Ciszewski 

 s. 172-177

Geochronologia metali ciężkich w aluwiach środkowej Odry jako odzwierciedlenie przemian gospodarczych Polski

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.5 MB)

Janusz Janecki, Ewa Trzaskowska 

 s. 183-192

Krajobrazy kulturowe i naturalne wschodniej Lubelszczyzny

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.3 MB)

Marian Harasimiuk, Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik 

 s. 193-202

Antropogeniczne zagrożenia geosystemów jeziorno-torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.9 MB)

Elżbieta Wojtak, Ignacy Kitowski 

 s. 203-209

Zmiany środowiskowe a problemy ochrony zasobów fauny na torfowiskach węglanowych koło Chełma

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (184 KB)

Sebastian Bernat, Paweł Czubla, Krzysztof H. Wojciechowski 

 s. 210-219

Przemiany krajobrazu doliny Bugu w ostatnim stuleciu

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.4 MB)

Andrzej Harasimiuk 

 s. 220-226

Uwarunkowania wykorzystania wody jako indykatora funkcjonowania krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.9 MB)

Anna Majchrowska 

 s. 227-234

Tendencje zmian wykorzystania krajobrazu Polski środkowej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.3 MB)

Grażyna Bezkowska 

 s. 235-242

Naturalne i antropogeniczne przemiany środowiska w zachodniej części Łodzi

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.9 MB)

Ewa Kaliszuk 

 s. 243-249

Funkcjonowanie systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Warszawy

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.7 MB)

Bogna Moszyńska 

 s. 250-258

Przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz wartości zdrowotne zbiorowisk leśnych w strefie podmiejskiej Warszawy

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (8.1 MB)

Joanna Wawrzak 

 s. 259-265

Ocena stopnia antropogenizacji środowiska przyrodniczego na przykładzie gminy Lipsko

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.7 MB)

Bogusława Baran-Zgłobicka, Marian Harasimiuk, Wojciech Zgłobicki 

 s. 269-275

Współczesne przemiany krajobrazów rolniczych wyżyn lessowych Polski południowo-wschodniej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Tomasz Furtak, Krystyna Wojciechowska 

 s. 276-283

Zmiany użytkowania ziemi w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym w latach 1830-1994

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.9 MB)

Krystyna Wojciechowska 

 s. 284-289

Zmiany zaludnienia w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.2 MB)

Ewa Skowronek 

 s. 290-293

Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego na Roztoczu na przykładzie dorzecza górnego Wieprza

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.7 MB)

Tadeusz Grądziel, Grzegorz Janicki, Ewa Skowronek 

 s. 294-300

Przemiany środowiska przyrodniczego wsi Guciów na Roztoczu Środkowym pod wpływem gospodarki człowieka

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.2 MB)

Anna Obara 

 s. 301-304

Antropogeniczne zmiany krajobrazu Równiny Bełżyckiej na przykładzie wsi Wojciechów

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (462 KB)

Zbigniew Gardziel, Jan Rodzik 

 s. 305-311

Drogi gruntowe jako stymulator przemian silnie urzeźbionego krajobrazu lessowego (w okolicy Kazimierza Dolnego)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.7 MB)

Marek Kucharczyk 

 s. 312-319

Różnorodność flory doliny środkowej Wisły a antropizacja krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.4 MB)

Bogusława Baran-Zgłobicka 

 s. 320-323

Przemiany krajobrazu środkowej części zlewni Opatówki w warunkach rolniczej antropopresji

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (118 KB)

Anna Świercz 

 s. 324-329

Renaturalizacja gleb leśnych przekształconych przez przemysł wapienniczy

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.6 MB)

Agata Cieszewska 

 s. 330-337

Modele struktury środowiska przyrodniczego Wyżyny Przedborskiej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.2 MB)

Wacław Cabaj, Tadeusz Ciupa 

 s. 338--343

Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przyczyn i skutków powodzi na rolniczych terenach w Niecce Nidziańskiej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.1 MB)

Krystyna Towpasz, Małgorzata Kotańska 

 s. 344-349

Wpływ działalności człowieka na szatę roślinną Płaskowyżu Proszowickiego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.1 MB)

Jerzy Nita 

 s. 350-355

Ewolucja krajobrazu środkowej części Wyżyny Częstochowskiej - aspekt przyrodniczy

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.6 MB)

Urszula Myga-Piątek 

 s. 357-365

Ewolucja krajobrazu środkowej części Wyżyny Częstochowskiej - aspekty kulturowe

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.5 MB)

Józef Partyka 

 s. 366-374

Przemiany środowiska przyrodniczego Ojcowskiego Parku Narodowego w ciągu ostatniego ćwierćwiecza (1975-2000)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.9 MB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 375-382

Model zmian środowiska przyrodniczego zlewni Rudawki na Wyżynie Krakowskiej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.9 MB)

Wojciech Chełmicki, Maria Baścik, Anna Korska, Joanna Pociask-Karteczka, Janusz Siwek, Mirosław Żelazny 

 s. 383-388

Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.9 MB)

Maria Baścik, Joanna Pociask-Karteczka 

 s. 389-396

Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej warte ochrony

Springs in the Cracow-Wieluń Upland and the Miechów Upland worth of protection

Summary: The Cracow-Wieluń Upland and the Wieluń Upland belong to the main spring regions in Poland. The springs drain mainly well-saturated limestone and marl aquifers of the Jurassic and Cretaceous age. The Uplands in questions were investigated about thirty years ago by Irena Dynowska. She surveyed 246 springs suggesting protection of some of them due to their unique features. Only 15 springs are now under protection (nine of them in the Szreniawa river basin). The paper aims at distinguishing springs worth of protection as monuments of nature. Mapping of all the springs and their chemical analysis were carried out in 1999 and 2000 with particular interest to springs deserving protection according to Dynowska. Scientific, cognitive, educational, scenery and beauty value, good water quality and their high discharge were taken into consideration in the distinguishing procedure. Thirty-eight springs were proposed; despite the fact that some of them are strongly transformed by human activity. Nevertheless, they present unique hydrological and physiographical values. A few of them display significant discharge over to 100 l/s. Some springs are located in the protected areas hence their conservation is easier than in other areas. Land-use of the area investigated is dominated by agriculture surrounded by such industrial centers like Cracow, Olkusz, Częstochowa and Silesia - potential sources of pollution. Almost half of the numbers of the springs are located in the Pilica and Warta river basins devoid of springs under protection. Such objects would make these areas more attractive for tourism.

German K., Balon J. (red.), 2001, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 814, s. 389-396.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-11-4

Pełny tekst w języku polskim (3.5 MB)

Janusz Siwek 

 s. 397-402

Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.2 MB)

Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Tadeusz Kimsa, Edyta Sierka, Krzysztof Pawełko, Barbara Majchrzak 

 s. 403-410

Struktura przestrzenna użytkowanych gospodarczo borów sosnowych Wyżyny Olkuskiej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (9.1 MB)

Michał Lorenc 

 s. 411-417

Rekonstrukcja paleotemparatur młodszego plejstocenu na podstawie szczątków ptaków

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.5 MB)

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska 

 s. 418-425

Wpływ górnictwa skalnego na środowisko przyrodnicze na przykładzie okolic Krakowa

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.4 MB)

Andrzej Wrona, Janina Klecha 

 s. 426-432

Zastosowanie teledetekcji i badań naziemnych do oceny zmian środowiska wybranych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (192 KB)

Wojciech Oleś 

 s. 433-437

Tendencje zmian stanu sanitarnego powietrza Regionu Górnośląskiego w ostatnim dwudziestoleciu

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (246 KB)

Ojmahmad Rahmonow, Hubert Niedziocha, Marcin Kowalczyk 

 s. 438-445

Przemiany środowiska przyrodniczego we wschodniej części Wyżyny Śląskiej na przykładzie miejscowości Krzykawka

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.1 MB)

Andrzej Wrona, Ewa Holak 

 s. 446-453

Przekształcenia warunków wodnych miasta Bytomia w latach 1955-2000

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.3 MB)

Bernard Palowski, Ryszard Ciepał, Iwona Łukasik, Michał Moczurad 

 s. 454-459

Ocena stanu ekosystemów wybranych rezerwatów przyrody województwa śląskiego (na podstawie badań bioindykacyjnych)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.3 MB)

Ojmahmad Rahmonow, Mariusz Rzętała 

 s. 460-466

Historyczne i współczesne uwarunkowania przemian roślinności na obszarze Pustyni Błędowskiej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.3 MB)

Anna Orczewska, Damian Chmura 

 s. 467-473

Impatiens Parviflora Dc. - inwazyjny neofit w zbiorowiskach leśnych Płaskowyżu Głubczyckiego i Wyżyny Śląskiej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.1 MB)

Edyta Sierka, Anna Orczewska 

 s. 474-480

Zdegenerowane grądy z Carex Brizoides L. wybranych obszarów Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.2 MB)

Izabella Franiel 

 s. 481-485

Rozwój siewek brzozy brodawkowatej rosnących na podłożu pochodzącym ze zwałowiska pocynkowego w Katowicach

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.7 MB)

Katarzyna Fagiewicz 

 s. 486-494

Cyfrowa mapa sozologiczna w skali 1: 50 000 jako podstawa wielokryterialnej oceny stanu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.8 MB)

Zdzisław Bednarz 

 s. 479-503

Przemiany antropogeniczne lasów Płaskowyżu Kolbuszowskiego w ostatnim półwieczu

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (188 KB)

Elżbieta Moskal 

 s. 504-508

Dynamika przemian cech środowiska w użytkowanych rolniczo enklawach Puszczy Solskiej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (129 KB)

Teresa Mitura 

 s. 509-513

Wieś Szydłowiec jako przykład zagospodarowania i perspektyw rozwoju enklawy śródleśnej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Wiesław Ziaja, Anna Kupczyk 

 s. 514-519

Zmiany krajobrazu u podnóża progu Karpat w okolicy Chełma nad Rabą w latach 1989-1999

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.0 MB)

Beata Barabasz 

 s. 520-528

Wpływ użytkowania kośno-pastwiskowego na siedlisko oraz zróżnicowanie szaty roślinnej łąk

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (6.7 MB)

Dorota Matuszko 

 s. 529-536

Wpływ miasta na zachmurzenie i opady (na przykładzie Krakowa)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.7 MB)

Joanna Pociask-Karteczka, Mirosława Jasińska, Jerzy Wojciech Mietelski 

 s. 537-542

Wpływ stopni wodnych w Krakowie na proces transportu izotopu radu Ra-226 w Wiśle

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.0 MB)

T. Zbigniew Dworak 

 s. 543-550

Usprawnienie i zmiana organizacji ruchu samochodowego warunkiem poprawy jakości środowiska w Krakowie

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.9 MB)

Jarosław Balon, Krystyna German, Wojciech Maciejowski, Wiesław Ziaja 

 s. 553-561

Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na funkcjonowanie Karpat Polskich

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (209 KB)

Bartłomiej Wyżga, Jan Lach 

 s. 562-568

Współczesne wcinanie się rzek karpackich jako przejaw zaburzenia równowagi pomiędzy ich zdolnością transportową a zasilaniem rumowiskiem

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.5 MB)

Zofia Alexandrowicz, Włodzimierz Margielewski 

 s. 569-576

Obszary osuwiskowe w Karpatach Polskich jako enklawy odmienności krajobrazowej i przyrodniczej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.7 MB)

Krystyna German 

 s. 577-583

Tendencje rozwoju popowodziowych form w Karpatach w latach 1997-2000

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (321 KB)

Katarzyna Piotrowicz 

 s. 584-589

Zmienność termiki zim w południowej Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.4 MB)

Danuta Ptaszycka-Jackowska 

 s. 590-598

Problemy ochrony środowiska na polsko-słowackich obszarach przygranicznych

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.9 MB)

Marian Drużkowski 

 s. 599-606

Współczesne i prognozowane aspekty funkcjonowania krajobrazu Pogórza Karpackiego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.0 MB)

Barbara Obrębska-Starkel, Zygmunt Olecki, Janina Trepińska, Stefan Skiba, Roman Soja, Helena Trzcińska-Tacik, Alina Stachurska-Swakoń 

 s. 607-614

O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu Dobczyckiego Zbiornika Wodnego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (7.6 MB)

Barbara Obrębska-Starkel, Alicja Grzyborowska, Agnieszka Janusz 

 s. 615-623

Struktura topoklimatu w dolinie Raby w Gaiku-Brzezowej - przykłady przekształceń

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.9 MB)

Helena Trzcińska-Tacik, Alina Stachurska-Swakoń 

 s. 624-632

Przemiany roślinności pod wpływem zmian w gospodarowaniu przestrzenią (na przykładzie okolic Gaika-Brzezowej)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (8.1 MB)

Agnieszka Janusz 

 s. 633-640

Okresy termiczne w grądzie Tilio-Carpinetum w Gaiku-Brzezowej w latach 1971-1996

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (6.3 MB)

Inga Florczyk 

 s. 641-644

Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (Pogórze Wielickie) jako rezultat długoletniej antropopresji

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.7 MB)

Krzysztof Bialik 

 s. 645-652

Sezonowość funkcjonowania geokompleksów utworzonych na skutek ekstremalnych opadów w Żegocinie w 1997 roku

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.1 MB)

Krzysztof Bialik 

 s. 653-660

Dynamika zmian wybranych geokompleksów utworzonych na skutek ekstremalnych opadów w Żegocinie w 1997 roku

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.3 MB)

Czesław Guzik, Krystyna German 

 s. 661-670

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina w świetle współczesnych przemian gospodarczych

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Krystyna German, Czesław Guzik 

 s. 671-678

Przyrodnicze bariery i zagrożenia rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina w świetle współczesnych przemian naturalnych

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (194 KB)

Agnieszka Wypych 

 s. 679-685

Wpływ zagospodarowania otoczenia trasy Kraków-Wadowice-Cieszyn na kształtowanie się lokalnych warunków pogodowych

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (843 KB)

Maria Soja 

 s. 686-691

Rozwój ludnościowy a zmiany użytkowania ziemi w Beskidzie Niskim w XIX i XX wieku

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.1 MB)

Małgorzata Dygoń 

 s. 692-697

Zmiany krajobrazu gminy Sękowa w latach 1937-1997

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (2.6 MB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 698-706

Zmiany użytkowania ziemi i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w zlewni górnej Wilszni (Beskid Niski) w okresie 1920-2000

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.9 MB)

Agata Potoniec 

 s. 707-712

Przyrodnicze konsekwencje antropopresji na Jaworzynie Krynickiej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (254 KB)

Piotr Sadowski 

 s. 713-718

Renaturalizacja środowiska przyrodniczego Pcimia (Beskid Średni)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.7 MB)

Piotr Sadowski 

 s. 719-725

Zagrożenie środowiska przyrodniczego gór przez dzikie wysypiska śmieci na przykładzie Pcimia w Beskidzie Średnim

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.7 MB)

Iwona Łukasik, Ryszard Ciepał, Bernard Palowski 

 s. 726-735

Obciążenie metalami ciężkimi i siarką dwóch zbiorowisk leśnych o różnym stopniu antropopresji

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (8.6 MB)

Ryszard Ciepał, Bernard Palowski, Iwona Łukasik 

 s. 736-741

Stopień obciążenia metalami ciężkimi i siarką wybranych rezerwatów Beskidu Śląskiego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.7 MB)

Mirosław Mika 

 s. 742-748

Współczesne przemiany i zagrożenia środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego związane z turystyką

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.0 MB)

Agata Potoniec 

 s. 743-755

Związek stanu zdrowotnego lasów z cechami środowiska przyrodniczego Pienin

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (6.8 MB)

Jarosław Balon 

 s. 756-763

Regionalne zróżnicowanie współczesnych przemian środowiska przyrodniczego w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (7.8 MB)

Jarosław Balon 

 s. 764-771

Podatność geosystemów górskich na zmiany antropogeniczne na przykładzie Doliny Białki w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (8.1 MB)

Elżbieta Cebulak, Robert Twardosz 

 s. 772-780

Przypadki deszczów o dużej wydajności w Tatrach w okresie 1991-2000

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (10.8 MB)

Paweł Kroh 

 s. 789-788

Wybrane naturalne przemiany środowiska w Dolinie Miętusiej w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.3 MB)

Paweł Kroh 

 s. 789-795

Wpływ wybranych czynników na obecny stan powierzchni powiatrołomowych w Dolinie Miętusiej w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (4.1 MB)

Miłosz Jodłowski 

 s. 796-803

Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr pod wpływem turystyki

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.0 MB)

Alina Zajadacz 

 s. 807-813

Przyrodnicze walory turystyczne wybranych miast Sudetów Zachodnich (próba wymiernego porównania)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (5.9 MB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional