[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2004

Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska

Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska

Gwosdz K., 2004, Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska, IGiGP UJ, Kraków, ss. 216.

Reviewers: prof. dr hab. Bronisław Kortus, prof. dr hab. Jan Rajman

ISBN 83-88424-24-6

Language: Polish

Cena: 21.00 PLN (5% tax included).

pdfElectronic version of the book is aviable (6.26 MB)

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

1 Wstęp 

  Wprowadzenie ....7

  Cel pracy ....9

  Zakres przestrzenny i czasowy ....11

  Podstawowe ustalenia terminologiczne i metody pracy ....14

  Wskaźnik wyposażenia instytucjonalnego i nadwyżki funkcjonalnej ....18

  Źródła danych ....22

  Dotychczasowe badania i koncepcje ....23

  Teoria zależności od ścieżki (path dependence) ....29

2 Kształtowanie się hierarchii osiedli w okresie przedkolejowym 

  Stan wyjściowy przed industrializacją ....37

  Główne uwarunkowania rozwoju ....39

  Wyposażenie instytucjonalne w 1829 roku ....40

  Mechanizm rozwoju w pierwszej połowie XIX wieku ....47

3 Czas dynamicznego wzrostu (1846-1918) 

  Uwarunkowania rozwoju ....51

  Ranga miejscowości w 1861 roku ....60

  Hierarchia ośrodków w przededniu I wojny światowej ....68

4 Ranga miejscowości na tle ogólnego rozwoju działalności rynkowych 

  Stopień rozwinięcia handlu, usług i rzemiosła ....73

  Wyposażenie instytucjonalne a rozwój działalności rynkowych ....85

  Rozwój usług a zasięg oddziaływania miejscowości i zamożność mieszkańców ....87

5 Prawidłowości kształtowania się rangi miejscowości w epoce industrializacji 

  Czynniki sprzyjające dywersyfikacji funkcji ....92

  Uwarunkowania o ambiwalentnym charakterze ....101

  Czynniki ograniczające rozwój funkcji pozaprodukcyjnych ....103

  Mechanizm rozwoju ośrodków konurbacji górnośląskiej w okresie industrializacji ....103

6 Podzielona konurbacja (1922-1939) 

  Nowe uwarunkowania rozwoju ....107

  Hierarchia ośrodków w 1938 roku ....112

  Prawidłowości przemian w okresie międzywojennym ....125

7 Zmiany zorganizowania miast konurbacji w okresie realnego socjalizmu 

  Specyfika kształtowania funkcji miast ....127

  Pozycja miast w 1980 roku ....133

  Związek rangi miasta z jego funkcjami egzogenicznymi i poziomem życia mieszkańców ....139

  Prawidłowości przemian w okresie 1945-1989 ....144

8 Czas transformacji po 1989 roku 

  Przyczyny różnicowania się ośrodków konurbacji ....147

  Wyposażenie miast w funkcje usługowe wyższego rzędu w 2000 roku ....153

9 Ścieżki rozwojowe miejscowości konurbacji. Próba syntezy 

  Ścieżki samowzmacniające ....159

  Ścieżki reakcyjne ....164

  Inne typy ścieżek ....167

  Wzajemne relacje pomiędzy ścieżkami konurbacji ....170

  Interpretacja niektórych ścieżek konurbacji w świetle teorii zależności od ścieżki ....171

  Trwałość ścieżek i możliwości ich zmian ....175

  Uwagi końcowe ....179

Literatura  ....183

Summary  ....199

Spis tabel  ....205

List of tables  ....207

Spis rysunków  ....209

List of figures  ....211

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ  ....213

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional