[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Współczesna ewolucja rzeźby Polski

VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Współczesna ewolucja rzeźby Polski

Kotarba A., Krzemień K., Święchowicz J. (red.), 2005, VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Współczesna ewolucja rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków.

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 

Strona tytułowa

Pełny tekst w języku polskim (217 KB)

Angiel Marek 

 s. 13-18

Stan ewolucyjny współczesnych koryt rzecznych w obszarze młodoglacjalnym

Pełny tekst w języku polskim (250 KB)

Bajgier-Kowalska Małgorzata 

 s. 19-25

Destrukcyjna rola człowieka w powstawaniu i odmładzaniu osuwisk

Pełny tekst w języku polskim (278 KB)

Banach Mieczysław, Chlost Izabela 

 s. 27-32

Zbiornik Krzynia jako basen sedymentacyjny rzeki Słupi

Pełny tekst w języku polskim (371 KB)

Banaszuk Henryk 

 s. 33-38

Nasilenie i efekty procesów erozyjnych na Nizinie Północnopodlaskiej okolic Tykocina

Pełny tekst w języku polskim (824 KB)

Błaszkiewicz Mirosław 

 s. 39-44

Rozwój i zanik wieloletniej zmarzliny na Pomorzu Wschodnim

Pełny tekst w języku polskim (221 KB)

Brzezińska-Wójcik Teresa 

 s. 45-51

Aktywność tektoniczna w dorzeczu bystrej w świetle analizy wybranych wskaźników morfometrycznych (Polska środkowowschodnia)

Pełny tekst w języku polskim (276 KB)

Česnulevičius Algimantas 

 s. 53-58

Rozwój badań geomorfologicznych na Litwie w drugiej połowie XX w

Pełny tekst w języku polskim (801 KB)

Chutkowski Karol 

 s. 59-60

Morfogeneza ugosko-żalskiego basenu glacjalnego i jego otoczenia

Pełny tekst w języku polskim (187 KB)

Ciszewski Dariusz 

 s. 61-67

Osady pozakorytowe odry jako archiwum historii zanieczyszczenia rzeki metalami ciężkimi

Pełny tekst w języku polskim (724 KB)

Ciszewski Dariusz, Wyżga Bartłomiej 

 s. 69-75

Depozycja zanieczyszczonych osadów pozakorytowych górnej Wisły na obszarze zalewowym o różnej szerokości

Pełny tekst w języku polskim (1.1 MB)

Ciupa Tadeusz 

 s. 77-84

Wpływ użytkowania na transport zawiesiny w małych zlewniach na przykładzie silnicy i sufragańca (Kielce)

Pełny tekst w języku polskim (1.0 MB)

Czajka Agnieszka 

 s. 85-90

Sedymentacja osadów przykorytowych rzek uregulowanych na przykładzie górnej Odry i górnej Wisły

Pełny tekst w języku polskim (730 KB)

Dąbski Maciej, Szwajgier Wojciech 

 s. 91-96

Struktury mrozowe w osadach terasy plejstoceńskiej doliny Bugu w obniżeniu Dubienki

Pełny tekst w języku polskim (1.1 MB)

Derkacz Magda 

 s. 97-100

Pierwsze etapy recesji lodowca Suchej Wody w Tatrach podczas ostatniego zlodowacenia

Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Dłużewski Maciej 

 s. 101-106

Wpływ działalności człowieka na ewolucję pól wydmowych (na przykładzie południowego Maroka)

Pełny tekst w języku polskim (543 KB)

Dłużewski Maciej, Dubis Lidia, Krzemień Kazimierz, Tsermegas Irena 

 s. 107-113

Wpływ warunków fizycznogeograficznych na przebieg procesów morfogenetycznych w attyce (na przykładzie zlewni Megala Pefka)

Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Dulias Renata 

 s. 15-119

Krzywe hipsograficzne obszaru osiadań górniczych (na przykładzie okolic Piekar Śląskich)

Pełny tekst w języku polskim (392 KB)

Forysiak Jacek 

 s. 121-124

Funkcjonowanie i zanik wielokorytowego układu rzecznego Warty, Neru i Grabi (dorzecze środkowej Warty) w neoholocenie

Pełny tekst w języku polskim (214 KB)

Gardziel Zbigniew, Rodzik Jan 

 s. 125-132

Rozwój wąwozów lessowych podczas wiosennych roztopów na tle układu pól (na przykładzie Kazimierza Dolnego)

Pełny tekst w języku polskim (2.2 MB)

Gębica Piotr 

 s. 133-138

Geomorfologiczne skutki powodzi w Kotlinach Podkarpackich

Pełny tekst w języku polskim (671 KB)

Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B. 

 s. 139-145

Ocena wpływu Zbiornika Włocławskiego na transport zawiesiny Wisłą

Pełny tekst w języku polskim (629 KB)

Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata 

 s. 147-152

Cechy litologiczne i rozkład osadów dennych Zbiornika Włocławskiego

Pełny tekst w języku polskim (346 KB)

Gorczyca Elżbieta 

 s. 153-160

Funkcjonowanie systemu stokowego w warunkach zaburzonej równowagi dynamicznej (na przykładzie dorzecza Łososiny)

Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Hajdukiewicz Hanna 

 s. 161-166

Ewolucja doliny kłopotnicy w ciągu ostatnich 120 lat

Pełny tekst w języku polskim (915 KB)

Jaworski Tomasz 

 s. 167-170

Postglacjalne przeobrażenia welskiej rynny subglacjalnej (sw część Garbu Lubawskiego)

Pełny tekst w języku polskim (203 KB)

Kalicki Tomasz, Dobrzańska Halina, Calderoni Gilberto 

 s. 171-176

Paleogeografia doliny Wisły poniżej Niepołomic w okresie rzymskim

Pełny tekst w języku polskim (385 KB)

Karasiewicz Mirosław Tomasz 

 s. 177-181

Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia vistuliańskiego w otoczeniu rynny Jeziora Narie

Pełny tekst w języku polskim (498 KB)

Karasiewicz Mirosław Tomasz 

 s. 183-189

Rekonstrukcja zasięgu lądolodu fazy pomorskiej na podstawie badań geologicznych, geomorfologicznych i sedymentologicznych w rejonie Jeziora Narie

Pełny tekst w języku polskim (349 KB)

Kittel Piotr 

 s. 191-198

Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich

Pełny tekst w języku polskim (238 KB)

Kobojek Elżbieta 

 s. 199-203

Wpływ działalności bobrów na środowisko doliny Rawki

Pełny tekst w języku polskim (288 KB)

Kołodyńska-Gawrysiak Renata, Klimowicz Zbigniew 

 s. 205-212

Osady wypełniające górny odcinek suchej doliny w udryczach (Kotlina Zamojska) i ich paleogeograficzna interpretacja

Pełny tekst w języku polskim (1.1 MB)

Kordowski Jarosław 

 s. 213-219

Typologia środowisk sedymentacyjnych równiny zalewowej doliny dolnej Wisły na podstawie cech teksturalnych osadów

Pełny tekst w języku polskim (781 KB)

Kościelniak Joanna 

 s. 221-226

Skuteczność hydrotechnicznej regulacji koryta górskiej rzeki na przykładzie Białego Dunajca

Pełny tekst w języku polskim (1023 KB)

Kotarba Adam 

 s. 227-230

Mała epoka lodowa w Tatrach Wysokich

Pełny tekst w języku polskim (201 KB)

Krąpiec Marek, Rączkowski Wojciech 

 s. 231-240

Dendrogeomorfologiczny monitoring ruchów osuwiskowych na obszarze Beskidu Niskiego

Pełny tekst w języku polskim (1.4 MB)

Król Katarzyna, Rutkowski Jacek, Pietsch Kaja 

 s. 241-246

Osuwiska podwodne w jeziorze Wigry w świetle badań sejsmicznych wysokiej rozdzielczości

Pełny tekst w języku polskim (2.5 MB)

Kukulak Józef 

 s. 247-252

Materiał pożarowy w aluwiach sanu jako ślad dawnej działalności człowieka

Pełny tekst w języku polskim (234 KB)

Lamparski Piotr 

 s. 253-258

Osady denne jezior i rzek w świetle badań georadarowych (gpr)

Pełny tekst w języku polskim (443 KB)

Latocha Agnieszka 

 s. 259-263

Rzeźba fosylnych klifów morskich na północnych wybrzeżach fiordu Hornsund, Spitsbergen

Pełny tekst w języku polskim (252 KB)

Ludwikowska-Kędzia Małgorzata 

 s. 265-270

Litostratygrafia plejstoceńskich teras nadzalewowych dolin rzek Belnianki i Łagowicy w Górach Świętokrzyskich

Pełny tekst w języku polskim (463 KB)

Łokas Edyta, Ciszewski Dariusz, Wachniew Przemysław, Owczarek Piotr 

 s. 271-277

Wykorzystanie 210pb i metali ciężkich w badaniach tempa współczesnej sedymentacji osadów pozakorytowych

Pełny tekst w języku polskim (688 KB)

Major Maciej 

 s. 279-283

Zróżnicowanie przestrzenne osadów wypełniających zagłębienia bezodpływowe (pomorze zachodnie, górna Parsęta)

Pełny tekst w języku polskim (463 KB)

Malik Ireneusz 

 s. 285-292

Przykłady datowania erozji za pomocą analizy struktury drewna w odsłoniętych korzeniach drzew

Pełny tekst w języku polskim (723 KB)

Mazurek Małgorzata 

 s. 293-298

Wykształcenie systemów źródliskowych w strefie młodoglacjalnej, dorzecze Parsęty

Pełny tekst w języku polskim (924 KB)

Michno Anna 

 s. 299-304

Osady dna doliny nidzicy w rejonie Kazimierzy Wielkiej

Pełny tekst w języku polskim (515 KB)

Micun Krzysztof 

 s. 305-309

Rynnowe założenia doliny górnej Biebrzy

Pełny tekst w języku polskim (403 KB)

Migoń Piotr 

 s. 311-315

Współczesna ewolucja rzeźby Sudetów i ich przedgórza

Pełny tekst w języku polskim (243 KB)

Molewski Paweł, Andrzejewski Leon, Szmańda Jacek B. 

 s. 317-324

Rekonstrukcja procesów glacjalnych, glacjofluwialnych i glacjolimnicznych w strefie marginalnej lodowca TungaÁr (Islandia) na wybranych przykładach

Pełny tekst w języku polskim (509 KB)

Morkunaite Regina 

 s. 325-330

Comparative geomorphological characteristics of Lithuanian coastal and continental dunes

Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Olszak Ireneusz J., Jereczek-Korzeniewska Katarzyna 

 s. 331-332

Morfologia i geneza doliny Potoku Błądzikowskiego

Pełny tekst w języku polskim (161 KB)

Paluszkiewicz Renata 

 s. 333-338

Wykształcenie i ilość warw jako podstawa określenia czasu trwania sedymentacji w obrębie zbiornika zastoiskowego (Zastoisko Złocienieckie - Pomorze Zachodnie)

Pełny tekst w języku polskim (392 KB)

Paluszkiewicz Ryszard 

 s. 339-345

Zróżnicowanie struktur deforacyjnych rytmitów Zastoiska Pyrzyckiego

Pełny tekst w języku polskim (413 KB)

Parzóch Krzysztof 

 s. 347-351

Współczesna denudacja mechaniczna w Sudetach

Pełny tekst w języku polskim (263 KB)

Petelski Krzysztof, Florek Wacław 

 s. 353-359

Gardzieńska morena czołowa - 25 lat później

Pełny tekst w języku polskim (1.8 MB)

Pietrzak Małgorzata 

 s. 361-366

Geomorfologiczne podejście do rektyfikacji historycznych map w programie Erdas Imagine

Pełny tekst w języku polskim (561 KB)

Placek Agnieszka, Migoń Piotr 

 s. 367-371

Zastosowanie młotka Schmidta w badaniach geomorfologicznych - - potencjał, ograniczenia i wstępne wyniki badań w Sudetach

Pełny tekst w języku polskim (202 KB)

Podgórski Zbigniew 

 s. 373-378

Współczesne antropogeniczne zmiany rzeźby terenu na obszarze miasta Torunia

Pełny tekst w języku polskim (1.1 MB)

Pustelnikovas Olegas 

 s. 379-384

Ukształtowanie powierzchni terytorium Litwy

Pełny tekst w języku polskim (480 KB)

Rączkowska Zofia 

 s. 385-388

Morfodynamiczne cechy obszarów z wieloletnią zmarzliną w Tatrach

Pełny tekst w języku polskim (526 KB)

Rodzik Jan, Stępniewski Krzysztof 

 s. 389-395

Spłukiwanie na zróżnicowanych litologicznie użytkowanych rolniczo stokach Roztocza Środkowego

Pełny tekst w języku polskim (477 KB)

Rojan Elżbieta 

 s. 397-401

Systemy morfogenetyczne w Pamirze Zachodnim

Pełny tekst w języku polskim (249 KB)

Roman Małgorzata 

 s. 403-407

Wpływ podłoża czwartorzędu na rzeźbę okolic Gostynina w Kotlinie Płockiej

Pełny tekst w języku polskim (193 KB)

Rutkowski Jacek, Król Katarzyna, Pietsch Kaja 

 s. 409-414

Podstawowe facje sejsmiczne w Jeziorze Wigry

Pełny tekst w języku polskim (2.1 MB)

Stetsyuk Volodymyr, Siletsky Yuriy, Tkachenko Tetyana 

 s. 415-417

Charisma of the ecological geomorhology in Ukraine

Pełny tekst w języku polskim (156 KB)

Starkel Leszek, Klimek Maria 

 s. 419-422

Profesor Mieczysław Klimaszewski i koncepcja kartowania geomorfologicznego (w 10-lecie śmierci)

Pełny tekst w języku polskim (201 KB)

Superson Józef, Zgłobicki Wojciech 

 s. 423-429

Rozwój holoceńskich stożków napływowych w Dolinie Bystrej (Płaskowyż Nałęczowski)

Pełny tekst w języku polskim (1.1 MB)

Szpikowski Józef 

 s. 431-438

Zapis denudacji antropogenicznej w katenach stokowych zlewni Perznicy (dorzecze Parsęty)

Pełny tekst w języku polskim (805 KB)

Szubert Mariusz 

 s. 439-442

Geostatystyczne metody rekonstrukcji rzeźby podczwartorzędowej na przykładzie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej

Pełny tekst w języku polskim (459 KB)

Szwajgier Wojciech, Kozieł Marcin, Warowna Justyna 

 s. 443-449

Współczesne warunki rozwoju koryt rzek regionu lubelskiego

Pełny tekst w języku polskim (597 KB)

Szwajgier Wojciech, Turczyński Marek 

 s. 451-456

Geneza jezior dolinnych środkowego Bugu

Pełny tekst w języku polskim (862 KB)

Święchowicz Jolanta, Grabowska Sylwia, Mietelski Jerzy Wojciech 

 s. 457-466

Erozja gleby na stoku pogórskim podczas intensywnych opadów (Pogórze Wiśnickie)

Pełny tekst w języku polskim (1.4 MB)

Święchowicz Jolanta, Żelazny Mirosław 

 s. 467-483

Zmiany koncentracji zawiesiny podczas wezbrań w różnie użytkowanych zlewniach pogórskich

Pełny tekst w języku polskim (544 KB)

Turkowska Krystyna 

 s. 475-479

Kenozoiczna ewolucja rzeźby regionu łódzkiego

Pełny tekst w języku polskim (226 KB)

Tyc Andrzej 

 s. 481-485

Relikty krasu podziemnego we współczesnej morfologii ostańców Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Pełny tekst w języku polskim (252 KB)

Wachecka-Kotkowska Lucyna 

 s. 487-494

Morfometria doliny Luciąży (Równina Piotrkowska/Wzgórza Radomszczańskie)

Pełny tekst w języku polskim (709 KB)

Wałdykowski Piotr 

 s. 495-499

Rola sieci drogowej w przekształcaniu stoków i den dolin w rejonie Turbacza (Gorczański Park Narodowy)

Pełny tekst w języku polskim (253 KB)

Weckwerth Piotr 

 s. 501-505

Morfologia i budowa geologiczna teras Kotliny Toruńskiej

Pełny tekst w języku polskim (209 KB)

Weckwerth Piotr 

 s. 507-512

Poziomy sandrowe i ich rozwój w Kotlinie Toruńskiej w górnej części plenivistulianu

Pełny tekst w języku polskim (674 KB)

Wójcik Antoni, Mrozek Teresa, Granoszewski Wojciech 

 s. 513-518

Młodoholoceńskie ruchy osuwiskowe w Karpatach na przykładzie osuwiska na stokach Maślanej Góry (Beskid Niski)

Pełny tekst w języku polskim (412 KB)

Wrońska Dominika 

 s. 519-523

Wpływ rumoszu drzewnego na wykształcenie lejów źródłowych potoków średniogórskich

Pełny tekst w języku polskim (492 KB)

Wyżga Bartłomiej 

 s. 525-530

Identyfikacja zagrożeń dla zrównoważonego stanu środowiska cieków górskich i proponowane działania zaradcze w świetle zasad dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Pełny tekst w języku polskim (218 KB)

Wyżga Bartłomiej 

 s. 531-536

Wpływ eksploatacji osadów z koryt na systemy rzeczne

Pełny tekst w języku polskim (677 KB)

Zgłobicki Wojciech 

 s. 537-542

Geochemiczne cechy osadów stokowych -- zapis działalności człowieka?

Pełny tekst w języku polskim (399 KB)

Ziętara Tadeusz 

 s. 543-547

Dynamika rozwoju platform abrazyjnych na wybranych zbiornikach w Karpatach fliszowych

Pełny tekst w języku polskim (246 KB)

Zwoliński Zbigniew 

 s. 549-553

Geosukcesja - zmiany domen morfogenetycznych jako dopełnienie holistycznej teorii przyrody

Pełny tekst w języku polskim (197 KB)

Gądek Bogdan, Żogała Bogdan 

 s. 555-560

Występowanie kopalnego lodu w miedzianej kotlinie (tatry wysokie) w świetle danych elektrooporowych

Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional