[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich

Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich

Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Jan Łoboda

ISBN 798-83-88424-79-3

Język publikacji: polski

Cena: 69.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (17.01 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

1. Wstęp  ....13

  1.1. Wprowadzenie ....13

  1.2. Problem badawczy w świetle literatury przedmiotu ....14

  1.3. Cel i hipotezy pracy ....20

  1.4. Metodologia i metody badań ....27

  1.5. Sanktuarium - ujęcie terminologiczne ....29

  1.5.1. Religioznawcza koncepcja miejsca świętego ....29

  1.5.2. Prawno-kanoniczna definicja sanktuarium w Kościele katolickim ....32

  1.5.3. Rozstrzygnięcia terminologiczne ....33

2. Wpływ sanktuarium na powstawanie i rozwój miast - tło historyczne  ....39

  2.1. Miasta starożytne (Bliski Wschód, Grecja, Rzym) ....39

  2.1.1. Mezopotamia i Sumer ....40

  2.1.2. Egipt ....41

  2.1.3. Izrael ....45

  2.1.4. Grecja ....47

  2.1.5. Rzym ....55

  2.2. Sanktuaria wczesnochrześcijańskie ....57

  2.3. Sanktuaria w miastach średniowiecznej Europy ....62

  2.4. Sanktuaria w miastach nowożytnych ....81

3. Sanktuarium w przestrzeni miejskiej - geneza i lokalizacja  ....93

  3.1. Geneza sanktuariów i uwarunkowania ich rozwoju ....94

  3.1.1. Czynniki religijne ....94

  3.1.2. Sytuacja polityczna i rola religii w różnych systemach politycznych ....96

  3.1.3. Sytuacja w Kościele powszechnym oraz działania hierarchii kościelnej i rola zakonów ....97

  3.1.4. Czynniki społeczne ....99

  3.1.5. Inne uwarunkowania ....100

  3.2. Usytuowanie sanktuarium w przestrzeni miasta ....100

  3.2.1. Sanktuaria w strefach centralnych miast ....101

  3.2.2. Sanktuaria w strefie intensywnego zainwestowania miejskiego ....106

  3.2.3. Sanktuaria na peryferiach miast ....106

  3.3. Miasta monosanktuaryjne i polisanktuaryjne ....108

4. Funkcje sanktuarium  ....115

  4.1. Sanktuarium jako instytucja religijna - struktura zarządzania ....115

  4.2. Funkcje religijne sanktuarium ....117

  4.2.1. Funkcja pielgrzymkowa ....117

  4.2.2. Inne funkcje religijne, w tym funkcja parafialna ....125

  4.3. Funkcje pozareligijne ....125

  4.4. Przypadek Lourdes ....128

  4.4.1. Struktura organizacyjna sanktuarium ....128

  4.4.2. Uwarunkowania historyczno-religijne rozwoju sanktuarium ....131

  4.4.3. Funkcje sanktuarium - organizacja życia religijnego w sanktuarium ....133

  4.4.4. Współczesny ruch pielgrzymkowy ....138

  4.5. Przypadek Częstochowy ....147

  4.5.1. Struktura organizacyjna sanktuarium jasnogórskiego ....147

  4.5.2. Uwarunkowania historyczno-religijne rozwoju sanktuarium ....148

  4.5.3. Funkcje sanktuarium - organizacja życia religijnego w sanktuarium ....154

  4.5.4. Współczesny ruch pielgrzymkowy ....159

5. Sposób organizacji przestrzeni w sanktuariach  ....163

  5.1. Struktura strefy sakralnej ....164

  5.1.1. Obiekty sakralne i inne obiekty o charakterze religijnym ....164

  5.1.2. Pozostałe obiekty ....179

  5.2. Kompozycja strefy sakralnej ....183

  5.2.1. Strefa sakralna i jej enklawy ....183

  5.2.2. Uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe ....183

  5.2.3. Uwarunkowania religijne ....185

  5.2.4. Uwarunkowania historyczne ....185

  5.3. Sposób wydzielenia sanktuarium z otaczającej je przestrzeni ....186

  5.4. Obszary aktywności pielgrzymów ....187

  5.5. Typy stref sakralnych ....188

  5.6. Rozwój strefy sakralnej w Lourdes ....194

  5.6.1. Pierwszy etap kształtowania się strefy sacrum (1858-1950) ....194

  5.6.2. Rozbudowa strefy sakralnej ....199

  5.6.3. Rozbudowa strefy sakralnej na prawym brzegu rzeki Gave ....201

  5.6.4. Inne obiekty położone w strefie sakralnej Lourdes ....201

  5.7. Rozwój strefy sakralnej na Jasnej Górze w Częstochowie ....202

6. Oddziaływanie sanktuarium na struktury przestrzenne miasta  ....209

  6.1. Sanktuarium w przestrzeni urbanistycznej miasta ....209

  6.2. Oddziaływanie sanktuarium w skali mikro ....213

  6.3. Oddziaływanie w skali mezo ....226

  6.4. Oddziaływania w skali makro ....236

  6.5. Dostępność komunikacyjna miast sanktuaryjnych ....238

  6.6. Przypadek Lourdes ....244

  6.6.1. Oddziaływanie w skali mikro - dzielnica pielgrzymkowa w Lourdes ....244

  6.6.2. Oddziaływanie sanktuarium w skali mezo ....249

  6.6.3. Oddziaływanie w skali makro - zmiany w strukturze przestrzennej miasta w perspektywie historycznej ....253

  6.7. Przypadek Częstochowy ....264

  6.7.1. Oddziaływanie w skali mikro - strefa przysanktuaryjna w Częstochowie ....264

  6.7.2. Oddziaływanie sanktuarium w skali mezo ....269

  6.7.3. Zmiany w strukturze przestrzennej miasta w perspektywie historycznej - skala makro ....271

7. Sanktuarium w ujęciu neofunkcjonalnym  ....277

  7.1. Sanktuarium jako podmiot aktywizujący rozwój miasta - aspekt ekonomiczny ....277

  7.1.1. Baza noclegowa w Lourdes ....282

  7. 1.2. Baza noclegowa w Częstochowie ....286

  7.2. Sanktuarium w przestrzeni społecznej miasta - znaczenie miejsca ....292

8. Oddziaływanie sanktuarium na miasto - ujęcie modelowe  ....303

Podsumowanie  ....313

Bibliografia  ....317

Spis rycin  ....331

Spis tabel  ....335

Spis fotografii  ....337

Summary  ....341

Aneks  ....347

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional