[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2013

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J., 2013, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 78-83-88424-93-9

Language: Polish

Cena: 27.00 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

 

 

Strona tytułowa, spis treści, wstęp

Full text in Polish (128 KB)

Czesław Adamiak 

 pp. 13-24

Zagraniczne drugie domy-nowa forma międzynarodowej mobilności w Europie

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (187 KB)

Jagoda Adamus 

 pp. 25-36

Przemiany ludnościowe w miastach województwa łódzkiego w latach 1990-2010

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (267 KB)

Jarosław Cebulski 

 pp. 37-47

Ewolucja wybranych jeziorek osuwiskowych w rejonie zczepanowic (Pogórze Rożnowskie)

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (547 KB)

Paweł Franczak 

 pp. 49-58

Współczesne kierunki i perspektywy badawcze w speleologii na obszarze Karpat fliszowych

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (423 KB)

Maciej Guz 

 pp. 59-72

Przestrzeń urlopowa łódzkiego środowiska lekarskiego na tle kierunków wyjazdów turystycznych Polaków. Analiza porównawcza z zastosowaniem modeli regresji jednozmiennowej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (587 KB)

Joanna Hibner 

 pp. 73-88

Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci "Człowiek i Biosfera"

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (224 KB)

Adrian Janus 

 pp. 89-99

Metoda ilorazu potencjału jako narzędzie badania dostępności do usług bankomatowych

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (428 KB)

Jacek Koj 

 pp. 101-109

Postawy właścicieli górniczych wież wyciągowych-elementu krajobrazu kulturowego Konurbacji Górnośląskiej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (342 KB)

Paweł Krąż, Elżbieta Krąż 

 pp. 111-120

Wypadki w okresie wakacji letnich w Tatrach Polskich (dekada 2001-2010)

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (520 KB)

Marta Kubacka 

 pp. 121-129

Geoinformacyjny system wspomagania podejmowania decyzji przestrzennych dla rolnictwa w Sierakowskim Parku Krajobrazowym

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (258 KB)

Alan Mandal 

 pp. 131-139

Rozwój przestrzenny ośrodków miejskich powstałych w warunkach kapitalistycznej industrializacji (na przykładzie Katowic)

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (372 KB)

Łukasz Matoga 

 pp. 141-154

Czynniki wpływające na konkurencyjność turystyczną miasta na przykładzie Krakowa

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (174 KB)

Paweł Matulewski 

 pp. 155-164

Propozycja kompleksowych badań szlaków kajakowych w kontekście regionalnego rozwoju turystyki

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (246 KB)

Monika Olberek-Żyła 

 pp. 165-175

Budownictwo mieszkaniowe w świetle celów strategicznych rozwoju lokalnego-przykład gminy Kozy

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (627 KB)

Tomasz Parusel 

 pp. 177-184

Zmiany struktury użytkowania ziemi na obszarze miasta Mysłowice w latach 1933-2010

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (322 KB)

Halina Pawlak, Agata Pisarek 

 pp. 185-194

Przestrzenne zróżnicowanie pozyskiwania płatności bezpośrednich w rolnictwie Polski w latach 2005-2011

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (250 KB)

Adam Piasecki 

 pp. 195-205

Zmiany poziomu i powierzchni jezior w zlewni Drwęcy w latach 1910-2009

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (357 KB)

Olaf Płachta 

 pp. 207-214

Lądek-Zdrój w ocenie kuracjuszy

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (147 KB)

Małgorzata Pokrzywnicka 

 pp. 215-226

Zróżnicowanie zachowań wyborczych mniejszości meksykańskiej we współczesnych Stanach Zjednoczonych Ameryki

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (234 KB)

Łukasz Pyzowski, Piotr Głuszek 

 pp. 227-235

Zaśmiecenie karpackich dolin rzecznych na przykładzie Skawy i Lepietnicy

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (231 KB)

Tomasz Spórna, Weronika Dragan 

 pp. 237-249

Rozwój osiedli mieszkaniowych na obszarze centralnej części Sosnowca po 1990 roku

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (336 KB)

Agnieszka Świętek 

 pp. 251-262

Uwarunkowania poziomu życia Romów w województwie małopolskim

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (157 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional