[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2018

Użytkowanie ziemi w badaniu krajobrazu zrównoważonego

Użytkowanie ziemi w badaniu krajobrazu zrównoważonego

Luc M., 2018, Użytkowanie ziemi w badaniu krajobrazu zrównoważonego, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-46-6

Language: Polish

Cena: 35.00 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

1. Wprowadzenie  ....9

  1.1. Zarys problemu ....10

  1.2. Zakres opracowania, cele i zadania ....12

  1.3. Ustalenia terminologiczne ....15

  1.3.1. Krajobraz ....15

  1.3.2. Pokrycie terenu versus użytkowanie ziemi ....16

2. Idea krajobrazu zrównoważonego  ....21

  2.1. Krajobraz zrównoważony w ekofilozofii ....22

  2.1.1. Potrzeby człowieka a równowaga w środowisku ....23

  2.1.2. Krajobraz zrównoważony - utopia czy realna wizja przyszłości? ....25

  2.2. Stan wiedzy w zakresie idei krajobrazu zrównoważonego ....26

  2.2.1. Poglądy na pojęcie krajobrazu zrównoważonego ....28

  2.2.2. Podstawy teorii krajobrazu zrównoważonego ....31

  2.2.2.1. Ujęcie ekologiczne ....34

  2.2.2.2. Ujęcie wielofunkcyjne ....35

  2.2.2.3. Ujęcie wizualne ....37

  2.2.2.4. Ujęcie planistyczne ....38

  2.2.2.5. Ujęcie hybrydowe ....41

  2.3. Miejsce krajobrazu zrównoważonego w typologii krajobrazu ....45

  2.4. Krajobraz zrównoważony miast ....51

  2.5. Krajobraz zrównoważony pozamiejski ....54

  2.6. Kształtowanie krajobrazu zrównoważonego ....56

3. Cechy i kryteria oceny krajobrazu zrównoważonego  ....59

  3.1. Skala przestrzenna ....61

  3.2. Specyfika miejsca - tożsamość kulturowa ....63

  3.3. Funkcjonowanie krajobrazu ....64

  3.4. Stopień antropizacji - hemerobia ....65

  3.5. Złożoność a struktura krajobrazu ....69

  3.6. Georóżnorodność ....74

  3.7. Trwałość krajobrazu ....77

  3.8. Atrakcyjność wizualna ....79

  3.9. Stabilność ....82

  3.10. Wartość ....84

4. Metody oceny krajobrazu pod kątem zrównoważenia  ....91

  4.1. Wykorzystane dane ....92

  4.2. Metody pracy ....93

  4.2.1. Ewaluacja, studium przypadku i dobór obszarów testowych ....96

  4.2.2. Transekt ....97

  4.2.3. Kwantyfikacja - metryki krajobrazowe ....98

5. Ocena zrównoważenia krajobrazu wybranych obszarów Karpat Polskich  ....103

  5.1. Ocena stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego ....104

  5.2. Ocena charakteru krajobrazu ....104

  5.2.1. Specyfika miejsca ....104

  5.2.2. Sposób funkcjonowania krajobrazu ....110

  5.3. Ocena hemerobii ....119

  5.4. Ocena różnorodności krajobrazu ....125

  5.5. Ocena trwałości krajobrazu ....132

  5.6. Ocena atrakcyjności wizualnej ....137

  5.7. Kryteria oceny krajobrazu zrównoważonego ....151

6. Podsumowanie i wnioski końcowe  ....153

Literatura  ....159

Podziękowania  ....181

Spis fotografii  ....183

Spis rycin  ....185

Spis tabel  ....187

Summary  ....189

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional